Neprekinjenost napajanja

Zanesljivost (neprekinjenost) napajanja se nanaša na dobavo električne energije odjemalcem. Poleg kakovosti napetosti je neprekinjenost oziroma odsotnost prekinitve glavna kakovost oskrbe z električno energijo. Prekinitve oskrbe končnih odjemalcev so odvisne od zanesljivosti celotnega elektroenergetskega sistema, ki ga sestavljajo proizvodnja ter prenosno in distribucijsko omrežje.

Neprekinjenost napajanja je področje, ki upošteva predvsem trajanje ter pogostost prekinitev napajanja odjemalcev, kar je posredno določeno z okvirnimi vrednostmi v standardu SIST EN 50160. Poleg omenjenega standarda slovenska zakonodaja zahteva zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo še v Energetskem zakonu, z Uredbo o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije pa določa minimalne standarde kakovosti s številom in trajanjem prekinitev na enem prevzemno predajnem mestu v enem letu, če to ni drugače predpisano v pogodbi o kakovosti.

Za spremljanje neprekinjenosti napajanja sta v Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine predpisana kazalnika SAIDI (kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja v sistemu) in SAIFI (kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu). Poleg kazalnikov SAIDI ter SAIFI se za potrebe Agencije za energijo spremlja še kazalnike CAIDI (kazalnik povprečnega trajanja prekinitev napajanja odjemalca), CAIFI (kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja odjemalca) ter MAIFI (kazalnik trenutne povprečne frekvence prekinitev napajanja v sistemu).

Podjetje Elektro Gorenjska izkazuje najboljše vrednosti kazalnikov neprekinjenosti napajanja v primerjavi z ostalimi slovenskimi distribucijami in tako predstavlja najvišji nivo kakovosti oskrbe na področju neprekinjenosti napajanja na državni ravni.

SAIDI

Povprečni čas trajanja vseh nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut)

SAIDI - število nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut)

 

SAIFI

Povprečno število vseh nenačrtovanih dolgotrajnih prekinitev (daljših od treh minut)

Nenačrtovane prekinitve -  SAIFI