Razvojni načrti omrežja

Elektro Gorenjska s pripravo sodobnih razvojnih načrtov usmerja investicijska vlaganja v nove in zagotavlja ustrezne obnove obstoječih naprav, predvsem z uvajanjem novih in sodobnih tehnologij. Naloge opravlja na naslednjih področjih:

  • načrtovanja porabe in proizvodnje električne energije (izdelava razvojnih načrtov po EZ, obdelava podatkov za študije, referate, utemeljitve in porabnike, sodelovanje pri pripravi in obdelavi BTP in izdelava prognoz porabe in proizvodnje),
  • razvoj omrežja Elektra Gorenjska (sodelovanje pri študijah, načrtovanje in obdelave VN, SN, in NN omrežja, rešitve za večje odjemalce, oblikovanje omrežja, recenzije študij in predlogi izdelave novih, sodelovanje pri pripravi pogojev za priključitev na omrežje in svetovanje),
  • uvajanje novih tehnologij in tipizacija (spremljanje in uvajanje novih tehnologij in tipizacij, priprava projektnih nalog in sodelovanje pri izdelavi idejnih zasnov in načrtov).

Elektro Gorenjska izvaja poslovne procese v skladu z veljavno zakonodajo, ki podjetju predpisuje tudi uporabo sodobnih tehnologij. V ta namen podjetje uvaja tudi nove razvojno usmerjene produkte z institucijami znanja in podjetji z raziskovalnimi oddelki na področju elektrodistribucijskih tehnologij v skladu z letnim programom investicij.

Uvajanje sodobnih tehnologij je pogojeno z napredkom na področju razvoja, trenutnimi zahtevami podjetja in možnostmi v okviru letnih investicijskih programov.