Daljnovod od Kamnika do Visokega

Zaradi novih potreb po električni energiji ter povečanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo je na severnem delu območja med Ljubljano in Kranjem načrtovana gradnja 2 x 110 kilovoltnega daljnovoda od Kamnika do Visokega. Načrtovani daljnovod je potreben za zagotovitev osnovnega in rezervnega napajanja razdelilno transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Brnik, ki jo je potrebno zgraditi zaradi izdatnega naraščanja odjema oziroma razvoja na območju Letališča Jožeta Pučnika. Že sedaj pa je novi dvosistemski 110 kV daljnovod nujno potreben za zagotovitev ustreznega rezervnega napajanja obstoječih RTP 110/20 kV Kamnik in RTP 110/20 kV Domžale ter za novo RTP 110/20 kV Mengeš na območju Elektra Ljubljana (na območju naštetih RTP so v bližnji prihodnosti pričakovane obremenitve prek 100 MW).

Brez načrtovane 110 kV daljnovodne povezave širše območje severno od Ljubljane nima zagotovljenega ustreznega elektroenergetskega napajanja. Z novo 110 kV daljnovodno povezavo se bo dolgoročno zagotovilo ustrezno dvostransko napajanje in zanesljivost obratovanja distribucijskih RTP 110/20 kV na območju Domžale–Kamnik–Mengeš ter mesta Kranj z vzhodnim delom okolice. Nova daljnovodna povezava bo ustrezno zagotovila tudi elektroenergetsko oskrbo glavnega slovenskega Letališča Jožeta Pučnika na Brniku.

Z izdajo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik – Visoko, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, je zaključena pomembna faza umeščanja daljnovoda v prostor.

Vlada je uredbo sprejela na osnovi elaborata Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 100 kV Kamnik - Visoko:

Investitorja Elektro Gorenjska, d. d., in Elektro Ljubljana, d. d., kot partnerja, v nadaljevanju pričenjata fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja, na osnovi katerega bo možna gradnja omenjenega daljnovoda. V sklopu pridobivanja gradbenega dovoljenja so predvidene naslednje aktivnosti:

  • pridobivanje pravice graditi,
  • pridobivanje projektnih in drugih pogojev,
  • priprava in izdelava projektne dokumentacije PGD,
  • priprava vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

V okviru pridobivanja pravice graditi bodo na osnovi javnega naročila izbrani sodni cenilci različnih strok pripravili predloge cenilnih poročil, ki bodo služila kot podlaga za pridobivanje služnostne pravice. Z vsemi lastniki prizadetih nepremičnin se bodo v nadaljevanju sklenile ustrezne služnostne pogodbe ter izplačale dogovorjene odškodnine.

Vzporedno z zgoraj omenjenimi aktivnostmi bodo od nosilcev urejanja prostora in drugih strokovnih inštitucij pridobljeni ustrezni projektni in drugi pogoji, ki bodo predstavljali izhodišča tako za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije kot konče vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Omenjeni postopki naj bi se zaključili leta 2020, ko naj bi bilo predvidoma pridobljeno ustrezno gradbeno dovoljenje.

Za dodatne informacije ali vprašanja o izgradnji daljnovoda nam lahko pišete na elektronski naslov jogpAfmflusp.hpsfoktlb/tj/