Daljnovod od Kamnika do Visokega

Zaradi novih potreb po električni energiji ter povečanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo je na severnem delu območja med Ljubljano in Kranjem načrtovana gradnja 2 x 110 kilovoltnega daljnovoda od Kamnika do Visokega. Načrtovani daljnovod je potreben za zagotovitev osnovnega in rezervnega napajanja razdelilno transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Brnik, ki jo je potrebno zgraditi zaradi izdatnega naraščanja odjema oziroma razvoja na območju Letališča Jožeta Pučnika. Že sedaj pa je novi dvosistemski 110 kV daljnovod nujno potreben za zagotovitev ustreznega rezervnega napajanja obstoječih RTP 110/20 kV Kamnik in RTP 110/20 kV Domžale ter za novo RTP 110/20 kV Mengeš na območju Elektra Ljubljana (na območju naštetih RTP so v bližnji prihodnosti pričakovane obremenitve prek 100 MW).

Brez načrtovane 110 kV daljnovodne povezave širše območje severno od Ljubljane nima zagotovljenega ustreznega elektroenergetskega napajanja. Z novo 110 kV daljnovodno povezavo se bo dolgoročno zagotovilo ustrezno dvostransko napajanje in zanesljivost obratovanja distribucijskih RTP 110/20 kV na območju Domžale–Kamnik–Mengeš ter mesta Kranj z vzhodnim delom okolice. Nova daljnovodna povezava bo ustrezno zagotovila tudi elektroenergetsko oskrbo glavnega slovenskega Letališča Jožeta Pučnika na Brniku.

Z izdajo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik – Visoko, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, je zaključena pomembna faza umeščanja daljnovoda v prostor.

Vlada je uredbo sprejela na osnovi elaborata Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 100 kV Kamnik - Visoko:

Elektro Gorenjska, d. d.,  je 10. maja 2020 pripravil in na Ministrstvo za okolje in prostor vložil prvo vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za  2 x 110 kV daljnovod od Kamnika do Visokega na odseku od SM14 do vključno SM53, katerega potek prikazuje spodnja slika.

Daljnovod od Kamnika do Visokega

Vlogo sestavljajo Zahtevek 11a, DGD projektna dokumentacija in potrdila o pravici graditi. Glede na postopnost pridobivanja pravice graditi je bila vloga v letu 2020 še dvakrat dopolnjena. Zahtevek in DGD projektna dokumentacija sta dostopna na spodnjih povezavah:

V letu 2021 na MOP intenzivno poteka postopek izdaje gradbenega dovoljenja, ki vključuje tudi javne obravnave s stranskimi udeleženci. Predvidoma bodo postopki, na izvedbo katerih so pomembno vplivale tudi omejitve covida-19, z izdajo gradbenega dovoljenja zaključeni v letu 2021.

V skladu z 10-letnim investicijskim načrtom Elektro Gorenjska je ob upoštevanju zahtev iz gradbenega dovoljenja predviden pričetek gradnje v letu 2022, le ta pa naj bi se predvidoma zaključila v letu 2024. V letošnjem letu je predvidena izdelava ustreznih dokumentov za izvedbo postopkov javnih naročil in projektov za kasnejšo izvedbo. 

Za dodatne informacije ali vprašanja o izgradnji daljnovoda nam lahko pišete na elektronski naslov jogpAfmflusp.hpsfoktlb/tj/