Daljnovod od Kamnika do Visokega

Zaradi novih potreb po električni energiji ter povečanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo je na severnem delu območja med Ljubljano in Kranjem načrtovana gradnja 2 x 110 kilovoltnega daljnovoda od Kamnika do Visokega. Načrtovani daljnovod je potreben za zagotovitev osnovnega in rezervnega napajanja razdelilno transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Brnik, ki jo je potrebno zgraditi zaradi izdatnega naraščanja odjema oziroma razvoja na območju Letališča Jožeta Pučnika. Že sedaj pa je novi dvosistemski 110 kV daljnovod nujno potreben za zagotovitev ustreznega rezervnega napajanja obstoječih RTP 110/20 kV Kamnik in RTP 110/20 kV Domžale ter za novo RTP 110/20 kV Mengeš na območju Elektra Ljubljana (na območju naštetih RTP so v bližnji prihodnosti pričakovane obremenitve prek 100 MW).

Brez načrtovane 110 kV daljnovodne povezave širše območje severno od Ljubljane nima zagotovljenega ustreznega elektroenergetskega napajanja. Z novo 110 kV daljnovodno povezavo se bo dolgoročno zagotovilo ustrezno dvostransko napajanje in zanesljivost obratovanja distribucijskih RTP 110/20 kV na območju Domžale–Kamnik–Mengeš ter mesta Kranj z vzhodnim delom okolice. Nova daljnovodna povezava bo ustrezno zagotovila tudi elektroenergetsko oskrbo glavnega slovenskega Letališča Jožeta Pučnika na Brniku.

Pri gradnji daljnovoda se bo upoštevalo najvišje okoljske in prostorske normative. Prizadevali si bomo za odkrit dialog z lokalnimi skupnostmi ter za gradnjo, ki bo kar najmanj obremenila tako okolje, kot tudi življenje ljudi (ceste, prevozi). Predvidevamo, da se bo investicijska naložba začela izvajati po letu 2015.

 

Aktualno

11. 9. 2013
Javna razgrnitev Študije variant in Okoljskega poročila