Geodetski instrumenti skozi čas

Geodezija je tehnična veda o merjenju, dimenziji in določitvi oblike Zemlje ali njenega dela. Njena osnovna naloga je izmera zemeljskega površja in pravilen prikaz tega na načrtih in kartah.

Ker je za Elektro Gorenjska pomembna evidenca o lokacijah infrastrukture, je geodezija in evidentiranje prostorskih podatkov pomemben del podjetja. Da lahko na karti ali načrtu ustrezno prikažemo podatke, potrebujemo ustrezne geodetske merilne instrumente.V osnovi geodetske instrumente delimo glede na vrsto merjene količine:

-          instrumenti za merjenje višinskih razlik,

-          instrumenti za merjenje kotov,

-          instrumenti za merjenje dolžin in

-          instrumenti za določanje položaja.

V Elektru Gorenjska geodetske instrumente uporabljamo predvsem za določanje položaja naše infrastrukture, da so v bazah prostorskih podatkov (GIS) pravilno locirani. Uporabljajo pa se tudi za geodetske tehnične in upravne postopke (zakoličenje objektov, geodetske načrte, izmere objektov za vpis v kataster nepremičnin in v kataster GJI, spremljanje pomikov objektov in drugo).

Ob 60 letnici podjetja, smo pripravili kratek pregled merskih instrumentov, ki so se uporabljali v preteklosti in tistih, ki jih uporabljamo danes.

Geoetski instrumenti

Nazaj na vse novice