Skupina Elektro Gorenjska je pomemben partner pri trajnostnem razvoju naše občine, saj je prispevala k energetski neodvisnosti

Sodelovanje občine Jesenice in Skupine Elektro Gorenjska je za razvoj Jesenic in okolice ključno tudi v prihodnosti, poudarja župan mag. Peter Bohinec.

Skupina Elektro Gorenjska je imela in ima pomembno vlogo pri razvoju naše občine preko različnih aktivnosti in projektov. Njihov prispevek je bil na več področjih:

 • Sodelovanje pri ureditvi/okrepitvi energetske infrastrukture občine: Skupina Elektro Gorenjska s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomaga pri izboljšanju naše energetske infrastrukture. Skupaj bomo nadgradili elektroenergetsko omrežje, kar bo pripomoglo k bolj zanesljivi oskrbi z električno energijo za prebivalce in podjetja v naši občini. To omogoča nemoteno delovanje gospodarstva, institucij in javnih storitev ter njihov nadaljnji poslovni razvoj v sami občini.
 • Sodelovanje pri pripravi občine za vzpostavitev pogojev za povečano uporabo električnih vozil: Skupina Elektro Gorenjska igra pomembno vlogo pri izgradnji infrastrukture za električna vozila na gorenjskem. Z vzpostavitvijo polnilnih postaj za električna vozila smo omogočili prebivalcem in obiskovalcem naše občine, da lažje prehajajo na okolju prijazno prevozno sredstvo. To je prispevalo k zmanjšanju emisij CO2 in izboljšanju kakovosti zraka. V nadaljevanju bomo skupaj pripravili projekt celovite in smiselne pokritosti z e-polnilnicami po celotni občini, ki bo sledila Zelenemu prehodu.
 • Solarizacija: Skupina Elektro Gorenjska je ključen partner pri uresničevanju naših ciljev glede obnovljive energije. Skupaj smo izvedli projekte solarizacije, ki so vključevali postavitev sončnih elektrarn na različnih lokacijah. S tem smo povečali energetsko neodvisnost naše občine ter prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa.
 • Smart city - na energetskem področju: Skupaj s Skupino Elektro Gorenjska se lotevamo konceptov pametnega mesta na področju energetike. Z uvedbo naprednih tehnologij za upravljanje energije bomo povečali učinkovitost porabe in omogočili boljše upravljanje z energetsko infrastrukturo. To bo v nadaljevanju  pripomoglo k optimizaciji energetskih virov in zmanjšanju stroškov.
 • Promocija koncepta skupnostnih sončnih elektrarn: Skupina Elektro Gorenjska je aktivno sodelovala pri ozaveščanju naše skupnosti o prednostih skupnostnih sončnih elektrarn. Z izobraževalnimi kampanjami in dogodki smo spodbujali prebivalce k sodelovanju v projektih sončnih elektrarn. S tem smo okrepili lokalno zavedanje o obnovljivi energiji in spodbudili trajnostno naravnane energetske rešitve.
 • Rešitve fleksibilnosti: Skupina Elektro Gorenjska bo skupaj z občino prispevala k razvoju rešitev fleksibilnosti, ki bodo omogočile boljše upravljanje s spremenljivimi obremenitvami našega energetskega sistema. To bo pomembno prispevalo k stabilnosti omrežja, učinkoviti porabi energije in boljši prilagodljivosti na nihanja v proizvodnji in porabi energije.

 

Na kakšen način je Skupina Elektro Gorenjska prispevala k razvoju vaše občine?

Skupina Elektro Gorenjska je pomemben partner pri trajnostnem razvoju naše občine, saj je prispevala k energetski neodvisnosti, čistejšemu okolju in boljši kakovosti življenja naših prebivalcev. Strokovno znanje in inovativnost so pripomogli k oblikovanju trajnostne energetske prihodnosti

 

Kje vidite vlogo Skupine Elektro Gorenjska pri razvoju Gorenjske?

 • Zanesljiva oskrba z električno energijo; Elektro Gorenjska zagotavlja osnovno infrastrukturo za zanesljivo oskrbo z električno energijo na celotni Gorenjski. Brez stabilnega elektroenergetskega omrežja bi bilo nemogoče delovanje gospodarstva, javnih storitev in vsakodnevnega življenja prebivalcev.
 • Podpora prehodu na obnovljive vire energije; Skupina Elektro Gorenjska aktivno spodbuja uporabo obnovljivih virov energije, kot so sončne elektrarne, vetrne elektrarne in drugi. S tem prispeva k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in odvisnosti od fosilnih goriv, kar je ključno za trajnostni razvoj regije.
 • Razvoj infrastrukture za električna vozila; S svojimi projekti vzpostavljanja polnilnih postaj za električna vozila, skupina Elektro Gorenjska pomaga ustvarjati pogoje za prehod na čistejši način prevoza. To bo pomembno vplivalo na zmanjšanje onesnaženja zraka in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.
 • Izobraževanje in ozaveščanje; Elektro Gorenjska ima pomembno vlogo pri ozaveščanju in izobraževanju javnosti o energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije in trajnostnem razvoju. To pomaga ustvarjati okolje, v katerem se prebivalci zavedajo pomembnosti odgovorne rabe energije.
 • Razvoj pametnih tehnologij; Elektro Gorenjska je vodilna v uvedbi pametnih tehnologij v energetski sektor. S pametnimi omrežji, naprednimi sistemi upravljanja in rešitvami fleksibilnosti prispeva k učinkovitejši in bolj prilagodljivi rabi energije.
 • Spodbujanje inovacij; Z vključevanjem inovativnih rešitev, kot so skupnostne sončne elektrarne in rešitve za shranjevanje energije, Elektro Gorenjska spodbuja razvoj inovativnih pristopov k energetskemu sektorju, kar prispeva k trajnostnemu razvoju Gorenjske.

V celoti gledano, je Skupina Elektro Gorenjska ključen partner pri oblikovanju energetsko učinkovite in trajnostno naravnane Gorenjske. Njihov prispevek sega preko oskrbe z električno energijo, saj vplivajo na več vidikov razvoja regije, ki so ključni za boljšo kakovost življenja in trajnostno prihodnost prebivalcev Gorenjske.

 

Kaj je vaša asociacija na besedo Elektro Gorenjska?

Moja asociacija na besedo "Elektro Gorenjska" je partnersko sodelovanje na območju regije Gorenjska v Sloveniji. Povezujem ga z zanesljivo oskrbo z električno energijo, trajnostnim razvojem, inovacijami v energetskem sektorju ter vlogo v spodbujanju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Elektro Gorenjska se zdi kot ključen igralec v oblikovanju energetske prihodnosti regije, pri čemer se osredotoča na čistejše in bolj trajnostne rešitve za skupnost.

 

Vaše voščilo in sporočilu Elektru Gorenjska in njegovim zaposlenim 


Spoštovani Elektro Gorenjska in cenjeni zaposleni,

ob tej priložnosti želim izraziti iskrene čestitke in hvaležnost za vaš izjemen prispevek k razvoju regije Gorenjska in k trajnostni energetski prihodnosti. Vaša predanost, strokovnost in inovativnost so ključni za oblikovanje boljšega jutri za našo skupnost.

Vaše delo pri izboljšanju energetske infrastrukture, spodbujanju obnovljivih virov energije, razvoju pametnih tehnologij in podpori prehodu na čistejše prevozne rešitve je dragoceno in ima dolgoročne pozitivne učinke na naše mesto, širšo okolico in naš način življenja.

Hvaležni smo za vaše sodelovanje pri projektih solarizacije, vzpostavitvi polnilnih postaj za električna vozila ter za vašo nenehno zavezanost k trajnostnim rešitvam. Vaši dosežki so prava inspiracija za nas vse, da se še naprej trudimo za boljšo prihodnost.

Naj vam ti trenutki ponosno služijo kot spodbuda za nadaljnje uspehe in inovacije. Želimo vam obilo uspeha pri vaših prihodnjih prizadevanjih in se veselimo nadaljnjega sodelovanja pri ustvarjanju trajnostne in zelene energijske prihodnosti.

Nazaj na vse novice