60 let Elektra Gorenjska, 60 sprememb

Leta 1963 je iz podjetij Elektro Kranj in Elektro Žirovnica nastalo novo podjetje, Elektro Gorenjska. V šestih desetletjih se je korenito spremenil svet, preoblikovala in razvijala pa se je tudi organiziranost Skupine Elektro Gorenjska.

Pisalo se je leto 1963. V vesolje je poletela prva astronavtka. Izumljena je bila prva računalniška miška, ki je bila narejena iz lesa. S spojitvijo tedanjih podjetij za distribucijo električne energije Elektro Kranj in Elektro Žirovnica ter podjetja za proizvodnjo električne energije Elektrarna Sava Kranj je bilo ustanovljeno podjetje za distribucijo električne energije Elektro Kranj, predhodnik današnje Skupine Elektro Gorenjska.

Vabljeni na popotovanje po poti našega razvoja in sprememb.

1963:

1. avgusta 1963 se spojijo tedanja podjetja za distribucijo električne energije Elektro Kranj in Elektro Žirovnica ter podjetje za proizvodnjo električne energije Elektrarna Sava Kranj v podjetje za distribucijo električne energije Elektro Kranj.

1967:

Elektro Kranj, Distributivna enota Kranj, bivše Podjetje Elektro Kranj (DEK), v komunalni coni na Primskovem v Kranju začne graditi centralne obrate DEK s prostori za obratovalno in terensko vodstvo, skladišči transformatorjev in večje opreme materiala, priročnimi delavnicami ter garažami. Program gradnje je predvideval kasnejšo gradnjo oziroma rekonstrukcijo desetih distribucijskih RTP 110/20 kV na območju Gorenjske.

1977:

V sodni register Organizacij združenega dela Registrskega sodišča v Ljubljani je pri Skupnosti TOZD Elektro Gorenjska vpisana dejavnost za zunanjetrgovinsko poslovanje  ̶  Izvoz in uvoz električne energije. To je bila edina Skupnost v slovenski elektrodistribuciji, registrirana za poslovanje s tujino.

1974:

Julija uporabniki električne energije in delavci temeljnih organizacij združenega dela s področja distribucije električne energije ustanovijo Samoupravno interesno skupnost preskrbovalnega območja Elektra Gorenjska. Njen namen je z zanesljivim poslovanjem in razvojem elektrogospodarstva na Gorenjskem zadovoljiti naraščajoče potrebe po električni energiji.

1979:

Na referendumih TOZD je marca sprejet statut delovne organizacije. S tem je oblikovana podlaga za izvolitev samoupravnih organov in ustanovitev delovne organizacije. 24. aprila 1979 sta izvoljena prvi delavski svet delovne organizacije Elektro Gorenjska in Samoupravna delavska kontrola delovne organizacije.Po dolgotrajnih razpravah o organiziranosti novih oblik delovnih organizacij je na Gorenjskem 13. avgusta 1979 ustanovljena regijsko zaokrožena delovna organizacija za distribucijo in proizvodnjo električne energije Elektro Gorenjska s sedežem v Kranju.

1981:

Na podlagi razpisa je izbran nov znak delovne organizacije Elektro Gorenjska. Modul z magnetilno histerezno krivuljo in s štirimi rdečimi polji sta dopolnjevala v levem zgornjem delu črka E, v desnem spodnjem pa črka G, ki sta ponazarjali okrajšavo za Elektro Gorenjska.

1982:

Na nivoju delovne organizacije Elektro Gorenjska je organizirana Delovna skupnost skupnih služb, ki je prevzela strateške poslovne in ključne koordinativne vloge operativnih temeljnih organizacij.

1983:

Z ustanovitvijo Energetske skupnosti Gorenjske je prenehala delovati SIS preskrbovalnega območja (SISPO) Elektra Gorenjska, ki je bila kot edina energetska dejavnost že samoupravno organizirana.

1990:

Delovna organizacija Elektro Gorenjska s tremi samostojnimi TOZD Elektro Kranj, Elektro Žirovnica in Elektro Sava Kranj se pripravlja na ukinitev TOZD in preoblikovanje v enotno javno podjetje. Samoupravljanje v podjetju je prešlo v upravljanje. Sindikat Elektra Gorenjska doživi prenovo.

1991:

1. januarja 1991 je ustanovljeno javno podjetje Elektro Gorenjska, p. o.

1993:

Po enoletnih pogajanjih je podpisana podjetniška kolektivna pogodba Elektra Gorenjska. 3. novembra 1993 je bila v avli Poslovne enote Kranj Elektra Gorenjska odprta likovna razstava slik Sava Stranjančeviča, ki je povezovala gorenjsko gospodarstvo in umetnost.

1994:

Novembra se zaposleni na delnih zborih delavcev odločijo za sodelovanje pri soupravljanju. Na volitvah izvolijo Svet delavcev Elektra Gorenjska.

1995:

Lastninsko preoblikovanje slovenske elektrodistribucije se upočasni. Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo septembra zadrži izdajo napovedanih soglasij k programom lastninskega preoblikovanja distribucijskih podjetij. Prične se zbiranje in deponiranje certifikatov.

1998:

Po lastninskem preoblikovanju je 27. januarja 1998 ustanovljena delniška družba Elektro Gorenjska, d. d.

1999:

Na podlagi evropske direktive 96/92/ES o vzpostavljanju skupnega trga z električno energijo je po večletnih razpravah 16. septembra 1999 v državnem zboru sprejet nov energetski zakon, ki v odnose v slovenskem elektrogospodarstvu vnaša pojme tržne ekonomije.

2001:

Na promocijski predstavitvi je predstavljena knjiga Elektro Gorenjska 1990–2000, ki kronološko in vsebinsko zabeležili strokovne in družabne dogodke v zadnjem desetletju 20. stoletja.

2003:

Na Bledu se obeleži štirideset let podjetja s prireditvijo in izdajo knjige avtorja Draga Paplerja Elektroenergetika skozi čas: 40 let Elektra Gorenjska (1963 ̶ 2003) na stoletnih elektrifikacijskih temeljih predhodnikov in ustvarjalnosti sodobnikov. Decembra izide prva številka novega poslovnega glasila Elgo.

2004:

Predsedniki sindikatov, ki delujejo v Elektru Gorenjska (SDE – Sindikat podjetja Elektra Gorenjska, Sindikat elektrodistribucije Slovenije – Sindikat Elektro Gorenjska, SDE – Sindikat Gorenjskih elektrarn, in delodajalci (uprava Elektro Gorenjska in direktor Gorenjskih elektrarn) svečano podpišejo novo Podjetniško kolektivno pogodbo. Junija je med družbo in svetom delavcev podpisan participacijski dogovor o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja.

2005:

Elektro Gorenjska predstavi novo celostno grafično podobo. Zaključeno je postopno združevanje krajevnih nadzorništev s ciljem racionalizacije poslovanja. Od leta 1998 so se združila nadzorništva: Stražišče–Kranj, Podbrezje–Tržič, Kranjska Gora–Jesenice, Cerklje–Visoko, Škofja Loka–Medvode in Radovljica–Bled.

2007:

Družbi Elektro Gorenjska preneha veljavnost statusa javnega podjetja. V skladu z regulativnimi spremembami nosilec koncesije oziroma izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja postane novoustanovljeno podjetje SODO, d. o. o.

V skladu z evropskimi usmeritvami prodaja električne energije gospodinjstvom postane v celoti tržna dejavnost. Vsem uporabnikom je omogočena prosta izbira distributerja električne energije in vira oskrbe z električno energijo. 1. septembra 2007 Skupina Elektro Gorenjska uvede novo blagovno znamko Reenergija. Predstavlja električno energijo za gospodinjske odjemalce, pridobljeno iz obnovljivih virov energije.

2011:

Elektro Gorenjska ustanovi novo hčerinsko družbo Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o., ki skrbi za tržno dejavnost nakupa in prodaje električne energije.

2013:

Podjetje na Brdu pri Kranju v letu, ko praznuje 50 let, simbolno, ob prisotnosti 50 zaposlenih, prejme najvišje državno zlato priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja, diplomo za uvrstitev v ožji izbor in mednarodni certifikat EFQM za doseženo raven točk v okviru ocenjevanja PRSPO.

2015:

Združita se Elektro Gorenjska Prodaja, hčerinska družba Elektra Gorenjska in Elektro Celje Energija, hčerinska družba Elektra Celje. Nastane novo podjetje ECE, d. o. o. V Gorenjskih elektrarnah oblikujejo novo storitev Energetski menedžment, ki je osredotočena na podporo podjetjem v storitvenem in v industrijskem sektorju.

2019:

Skupina Elektro Gorenjska v novo leto vstopi z novo strategijo in posodobljeno vizualno podobo. Skladno s strategijo Skupine Elektro Gorenjska za obdobje od leta 2018 do leta 2022 pristopi k reorganizaciji družbe Elektro Gorenjska, ki je v celoti uveljavljena s 1. januarjem 2020.

2020:

Poslovodstvo družb v Skupini Elektro Gorenjska in predstavništva sindikatov Elektra Gorenjska podpišejo novo podjetniško kolektivno pogodbo.

2022:

Elektro Gorenjska preseli sprejemno pisarno iz Žirovnice na novo lokacijo v Radovljico, v stavbo krajevnega nadzorništva Radovljica–Bled. Skupina Elektro Gorenjska za mlade talente organizira Poletno šolo Transformator. Gre za prvo poletno šolo, ki je bila kadarkoli organizirana s strani elektrodistribucijskega podjetja v Sloveniji, na temo iskanja rešitev za razogljičenje in digitalizacijo slovenske energetike.

Nazaj na vse novice