Leto 2023 je za Skupino Elektro Gorenjska posebno.

Zgodba Skupine Elektro Gorenjska je zgodba trajnosti. Naš pogled je usmerjen v prihodnost, naš korak usmerja bogastvo znanj in izkušenj preteklih generacij. 
Ponosni smo na pionirske korake in prebojne inovacije naših sodelavcev, ki so v šestih desetletjih pisale našo edinstveno zgodbo.Vabljeni na popotovanje po naši poti trajne inovativnosti.

Leta 2023 je za Skupino Elektro Gorenjska zelo posebno. Sklenili smo šeste desetletje naš poti. Številne generacije so jo v teh letih zaznamovale s predanostjo, odgovornostjo, predsem pa skrbjo, da Gorenjski zagotavljamo trajno in stabilno oskrbo z elektriko. S številnimi aktivnostmi, ki segajo preko meja naše osnovne dejavnosti, prispevako k razvoju gorenjske regije in ohranjanju njen edinstvene narave

Mejniki trajne inovativnosti

1963:

1. avgusta se spojijo tedanja podjetja za distribucijo električne energije Elektro Kranj in Elektro Žirovnica ter podjetje za proizvodnjo električne energije Elektrarna Sava Kranj v podjetje za distribucijo električne energije Elektro Kranj.

1972:

Elektro Žirovnica kot prvi v Sloveniji začne uvajati novitete s predelavami daljnovodov iz 10 na 20 kilovoltov (kV). Vzorčne izvedbe predelav srednjenapetostnih daljnovodov služijo tudi kot osnova za sprejete pomembne »portoroške sklepe slovenske distribucije«. Prva sprememba napetostnega nivoja na 20 kV je bila izvedena na 20 kV daljnovodni povezavi Radovljica–Sukno–Elan Begunje, zanka pa se je nadaljevala preko vasi pod Stolom do energetskega objekta RTP 35/20 kV Završnica.

1975:

V obratovalno energetskem centru na Zlatem polju je vključen prvi procesni računalnik z osnovno nalogo izpisovati dogodke v daljinsko upravljanih objektih in dnevne merilne protokole.   

1976:

Elektro Gorenjska izdela srednjeročni program razvoja elektroenergetskih objektov na Gorenjskem za obdobje 1976–1980, ki je predvidela porast potrošnje električne energije in maksimalne urne obremenitve. Program gradnje je predvideval kasnejšo gradnjo oziroma rekonstrukcijo desetih distribucijskih 110/20-kilovoltnih razdelilnih transformatorskih postaj na področju Gorenjske.

1977:

V sodni register organizacij združenega dela registrskega sodišča v Ljubljani je pri Skupnosti TOZD Elektro Gorenjska vpisana dejavnost za zunanjetrgovinsko poslovanje: »Izvoz in uvoz električne energije«. To je bila edina skupnost v slovenski distribuciji, registrirana za poslovanje s tujino.

1980:

Razvojne naloge so bile poudarjene na prehodu srednjenapetostnega distribucijskega omrežja z 10 na 20 kV napetost, ki se je hitreje izvajal na območju zgornje Gorenjske (Elektro Žirovnica) kot na območju spodnje Gorenjske (Elektro Kranj).

Razdelilna transformatorska postaja Radovljica 110/20 kV, ki je bila slavnostno odprta 22. novembra kot prvi gorenjski distribucijski objekt s transformacijo 110/20 kV, 20 MVA, je pomenila prelomnico pri napajanju odjemalcev z 20 kV napetostjo in začetek nove dobe izgradnje distribucijskih razdelilnih transformatorskih postaj (RTP).

1991:

V poskusno obratovanje je bil vključen nov 2x110 kV daljnovod Žeje–Tržič za napajanje nove RTP 110/20 kV Tržič, ki je bil vzankan v 110 kV daljnovod Okroglo–Radovljica–Moste. Z optičnimi vlakni v strelovodni vrvi daljnovoda je bila prvič v slovenski distribuciji vzpostavljena komunikacijska povezava za potrebe obratovanja.

1999:

8. decembra je bila za potrebe zaključka prehoda srednjenapetostnega omrežja z 10 kV na 20 kV in zaradi ukinitve 35 kV napetosti zgrajena nova RTP 110/20 kV Zlato polje s transformacijo 110/20 kV, 2x20 MVA. Z novim 110 kV stikališčem v GIS-izvedbi je bilo podjetje Elektro Gorenjska prvo distribucijsko podjetje v Sloveniji, ki je na 110 kV napetost priklopilo 110 kV GIS-stikališče, izolirano s plinom SF6.

2000:

8. septembra je bila namenu predana najmodernejša RTP 110/20 kV Zlato polje v tehnološko novi oklopljeni GIS-izvedbi, izolirani s plinom SF6.

2002:

Elektro Gorenjska 4. januarja ustanovi hčerinsko družbo Gorenjske elektrarne, proizvodnja elektrike, d. o. o., za opravljanje proizvodnje električne energije, ki je bila dotlej organizirana v Poslovni enoti za proizvodnjo električne energije v sklopu delniške družbe Elektro Gorenjska.

2007:

1. julija družba Elektro Gorenjska spremeni svoj status. Nosilec koncesije oz. izvajalec gospodarske javne službe sistemskega distribucijskega operaterja postane novoustanovljeno podjetje SODO, d. o. o. Aktivnost prodaje električne energije gospodinjstvom postane tržna dejavnost. Vsem odjemalcem je s tem omogočena prosta izbira dobavitelja električne energije in vira oskrbe z električno energijo. 1. septembra Elektro Gorenjska začne tržiti novo blagovno znamko električne energije za gospodinjske odjemalce, imenovano Reenergija, ki je pridobljena iz obnovljivih virov energije.

Elektro Gorenjska sistematično ukine gradnjo prostozračnih nizkonapetostnih priključkov, kar še pospeši gradnjo kabelskega nizkonapetostnega omrežja.  

2010:

Družba Elektro Gorenjska 3. julija skupaj s partnerji odpre prvo traso polnilnih postaj za vozila na električni pogon v Sloveniji na poti od Jezerskega do Kranjske Gore.

Elektro Gorenjska skupaj z ELES in s Savskimi elektrarnami Ljubljana 6. septembra slavnostno odpre novo RTP 110/20 kV Moste z novim skupnim 110 kV GIS-stikališčem, z distribucijsko transformacijo 110/20 kV, 2x31,5 MVA in z novim modernim 20 kV stikališčem. RTP Moste postane osrednja napajalna točka distribucijskega omrežja zgornje Gorenjske. Z izgradnjo nove transformacije 110/20 kV, z ukinitvijo 35 kV napetosti v Mostah in s tem z ukinitvijo RTP 35/20 kV Završnica je tudi dejansko ukinjen napajalni 35 kV napetostni nivo na območju Elektra Gorenjska.

Elektro Gorenjska prične s projektiranjem 110 kV daljnovodov, za kar v naslednjih letih prejme tudi nekaj nagrad za inovacijo.

2011:

Elektro Gorenjska 25. februarja ustanovi novo hčerinsko družbo Elektro Gorenjska Prodaja, d. o. o, za tržno dejavnost nakupa in prodaje električne energije. S samostojnim delovanjem prične 1. septembra.

Družba Elektro Gorenjska prejme osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

2013:

Elektro Gorenjska na Brdu pri Kranju v letu, ko praznuje 50 let, simbolno, ob prisotnosti 50 zaposlenih, 19. marca prejme najvišje državno zlato priznanje RS za poslovno odličnost v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja, diplomo za uvrstitev v ožji izbor in mednarodni certifikat EFQM za doseženo raven točk v okviru ocenjevanja PRSPO.                                           

2015:

Elektro Gorenjska skupaj z ostalimi elektrodistribucijskimi podjetji v Mariboru organizira prvo Strateško konferenco elektrodistribucije Slovenije 2015. Predstavi se delovanje distribucijskih podjetij, predvsem pa vlogo distribucijskih podjetij v energetski verigi.

2016:

V Elektru Gorenjska začne z obratovanjem prenovljen distribucijski center vodenja, ki predstavlja srce in možgane elektroenergetskega sistema. Slavnostnega odprtja se udeleži tudi evropska komisarka za mobilnost in promet mag. Violeta Bulc.

2021:

Elektro Gorenjska s strani Agencije za energijo RS prejme poročilo o opravljeni presoji pravilnosti izvajanja monitoringa neprekinjenosti napajanja za leto 2019. Agencija je prvič v zgodovini presojanja pravilnosti izvajanja monitoringa neprekinjenosti napajanja že v prvem roku presoje podelila oceno pozitivno s pridržkom. Izračunana povprečna vrednost parametrov je znašala kar 98,7 %.

2022:

Elektro Gorenjska slavnostno preda svojemu namenu rekonstruirano razdelilno transformatorsko postajo v Škofji Loki in postavi nov mejnik trajne inovativnosti v Sloveniji. Pri njegovi izgradnji kot prvi v Sloveniji uporabi inovativno projektantsko idejo zaposlenih – kompaktirni steber.

 

Nazaj na vse novice