Cenik za zasilno oskrbo

Cenik za zasilno oskrbo je določen na podlagi 39a člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobave električne energije tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/2004 in 23/2007) ter 49. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije.

   
Vrsta odjema Energija (€/kWh)
VT MT ET
Gospodinjstva 0,08323 0,04777 0,07436
Ostale vrste odjema 0,0777 0,05083 0,06834

Cenik ne vključuje davka na dodano vrednost.

Omrežnino, dodatke k omrežnini, prispevke, trošarino in DDV Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., (v nadaljevanju: SODO) obračuna skladno z zakonodajo. Cenik za omrežnino, dodatke k omrežnini in prispevke je objavljen na spletni strani SODO www.sodo.si

Zasilna oskrba z električno energijo je možna pod naslednjimi pogoji:

1. V primeru nesolventnosti dobavitelja imajo pravico do zasilne oskrbe vsi odjemalci.

2. Če nima dobavitelja, SODO zagotovi zasilno oskrbo tudi na zahtevo:

  • gospodinjskega odjemalca,
  • odjemalca, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost in ima manj kot 50 zaposlenih ter letni promet manjši od 10 milijonov EUR.

Zasilna oskrba traja največ 60 dni od dneva začetka dobave pod pogoji zasilne oskrbe. Pred iztekom roka mora odjemalec ponovno zaprositi za zasilno oskrbo.

Če zasilno oskrbo zahteva odjemalec, ki ni imetnik soglasja za priključitev, mora svoji zahtevi priložiti soglasje iz 45. člena teh splošnih pogojev.

V primeru, ko odjemalec nima dobavitelja, ker mu je dotedanji dobavitelj odpovedal pogodbo o dobavi zaradi neporavnanih obveznosti za uporabo omrežja in je o tem obvestil SODO, odjemalec ni upravičen do zasilne oskrbe.

Cenik se uporablja od 1. 3. 2016 dalje.