Sestava delničarjev

Lastniška struktura družbe Elektro Gorenjska na dan 31. 12. 2020 (v %)

Sestava delničarjev