Delitev omrežnega in tržnega dela

Republika Slovenija kot večinski delničar družbe Elektro Gorenjska se je v letu 2009 v skladu z razvojem evropske zakonodaje na energetskem področju odločila za reorganizacijo družbe Elektro Gorenjska, pri katerem se bosta regulirana energetska dejavnost in tržna energetska dejavnost začeli izvajati v treh samostojnih družbah.

Na ravni celotnega slovenskega trga se bodo s to delitvijo zagotovili pogoji nediskriminatornega obravnavanja kupcev električne energije.

Z delitvijo dejavnosti bomo zagotovili dejansko (funkcionalno) neodvisnost pri izvajanju gospodarske javne službe Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (GJS SODO). Preprečena bo možnost notranjega subvencioniranja tržnih dejavnosti iz posredno regulirane dejavnosti »distribucijsko omrežje«. Prav tako bo zagotovljena tudi transparentnost, ki je zagotovilo za namensko porabo omrežnine in omrežnine za priključno moč.

Kronologija poteka delitve:

 • Skupščina Elektro Gorenjska, d. d., je na 13. redni skupščini dne 26. 8. 2009 zadolžila upravo in nadzorni svet družbe, da pričneta s pripravo in izvedbo postopkov s ciljem prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti, v skladu z zahtevami zakonodaje in Računskega poročila RS št. 1206-5/2008-29 z dne 24. 3. 2009.
 • Nadzorni svet Elektro Gorenjska, d. d., je na svoji 13. redni seji dne 3. 11. 2010 zadolžil upravo, da izvede aktivnosti, da bo skupščina družbe, odločala o izčlenitvi, s katero se na novo hčerinsko družbo v 100 % lasti družbe Elektro Gorenjska, prenese tisto premoženje ter s premoženjem povezane pravice in obveznosti, ki se nanaša na tržne energetske dejavnosti družbe Elektro Gorenjska po stanju na dan 31. 12. 2010 kot dnevu obračuna delitve.
 • Delitveni revizor Deloitte Revizija d. o. o.
  Okrožno sodišče v Kranju je s Sklepom Ng 2/2011 z dne 14. 4. 2011 za revizijo delitve v postopku izčlenitve iz Elektro Gorenjska, d. d., kot prenosne družbe s prevzemom in za revizijo povečanja osnovnega kapitala prevzemne družbe Elektro Gorenjska Prodaja d. o. o. imenovalo Deloitte Revizija d. o. o.¸
  Revizorjevo poročilo
  Poročilo o reviziji delitve z dne 27. 5. 2011 potrjuje Pogodbo o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Gorenjska, d. d., in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., kot ustrezno.
 • Nadzorni svet Elektro Gorenjska, d. d , podal soglasje k nameravani delitvi
  Nadzorni svet je na 20. redni seji, dne 30. 5. 2011, pregledal Pogodbo o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Gorenjska, d. d., in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., revizorjevo poročilo o reviziji delitve, ki jo je opravila Deloitte Revizija d.o.o., in skupno poročilo obeh poslovodstev družb udeleženih pri postopku delitve. Nadzorni svet v celoti soglaša z nameravano delitvijo družbe z izčlenitvijo in s prevzemom.
 • Obvestilo o predložitvi Pogodbe o delitvi in prevzemu Okrožnemu sodišču v Kranju
  Na podlagi določil 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3 (tri) a, matična številka 5175348000, ki jo zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec in ELEKTRO GORENJSKA PRODAJA, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj, Ulica Mirka Vadnova 3 (tri), matična številka: 3926770000, ki jo zastopa direktor družbe Iztok Sotošek, MBA objavljata, da je bila dne, 31. 5. 2011, sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kranju, zaradi nameravane izvedbe postopka izčlenitve s prevzemom, predložena Pogodbo o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Gorenjska d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.
  Elektro Gorenjska, d.d., in Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., bo delničarjem, upnikom in svetu delavcev, ki bodo podali zahtevo, najpozneje naslednji delovni dan, brezplačno in v skladu z zakonom, zagotovili prepis pogodbe o delitvi s prevzemom in drugih listin, ki so od 3.6.2011 na vpogled tudi na sedežu družbe.
 • Skupščina delničarjev je na 15. redni, dne 8. julija 2011, na kateri je bilo prisotnih 92 odstotkov zastopanega kapitala družbe, podala soglasje na pogodbo o delitvi in prevzemu med prenosno družbo Elektro Gorenjska, d.d. in prevzemno družbo Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o..