Tarifni časi

Od 1. julija 2004 veljajo spremenjeni tarifni časi, ki jih določata Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije (Ur. l. RS št. 36/04) in Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Ur. l. RS, št. 121/2005).

Določbe te uredbe veljajo za gospodinjske odjemalce in odjemalce z zagotovljeno dobavo električne energije.

Bistvena sprememba tarifnega sistema od 1. julija 2004 je ukinitev popoldanske manjše tarife (med 13.00 in 16.00 uro) in njena uvedba v soboto in na dela prost dan.

Tarifne postavke

Pri končnih odjemalcih na nizki napetosti ločimo tri tarifne čase in sicer: manjšo dnevno tarifo (MT), večjo dnevno tarifo (VT) in enotno tarifo (ET).

Pri končnih odjemalcih na srednji in visoki napetosti ločimo tri tarifne čase in sicer: manjšo dnevno tarifo (MT), večjo dnevno tarifo (VT) in konično dnevno tarifo (KT).

Razporeditev dnevnih tarifnih časov

Po Uredbi o tarifnem sistemu za prodajo električne energije (Ur. l. RS št. 36/2004) je razporeditev dnevnih tarifnih časov naslednja:

VT - večja dnevna tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6.00 do 22.00 ure.
MT - manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22.00 do 6.00 ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0.00 do 24.00 ure.
ET - je enotna tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0.00 do 24.00 ure.

Za končne odjemalce na visoki napetosti in končne odjemalce na srednji napetosti, ki uporabljajo merilne naprave za evidentiranje 15-minutne konične obremenitve, veljajo ure konične tarife (KT) za čas, ko veljajo konične dnevne tarifne postavke za uporabo elektroenergetskih omrežij. Ure KT veljajo le ob delavnikih, od ponedeljka do petka.

Ure konične tarife (KT) najdete naslednji povezavi (http://www.eles.si/ure-kt.aspx)

Sposobnost nastavitve krmilne naprave

Obračun dobave električne energije po spremenjenih tarifnih časih je odvisen od sposobnosti nastavitve krmilne naprave oziroma stikalne ure.

Pri stikalnih urah, ki ne omogočajo nastavitve praznikov in poletnega časa, se čas manjše tarife upošteva glede na sončno uro ter glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne prilagoditve naprave soboti, nedelji in prazniku. Manjša tarifa se tako meri:

  • v poletnem času ob delavnikih med 23.00 in 7.00 uro zjutraj,
  • ob sobotah in nedeljah od 00.00 do 24.00 ure,
  • ob praznikih (dela prostih dneh) enako kot ob delavnikih.

Oznake tarifnih časov na števcih

Dvotarifno merjenje porabe električne energije je omogočeno v osnovnem paketu 2 in osnovnem paketu 3. Na teh odjemnih mestih je nameščen dvotarifni števec. Oznake na dvotarifnih števcih za večjo in manjšo dnevno tarifo se razlikujejo pri različnih modelih. Pojavljajo se v eni od naslednjih oblik:

= VT
= MT

ali

T1 = VT
T2 = MT

ali

1 = VT
2 = MT