Pogosta vprašanja in odgovori

 Najpogostejša vprašanja in odgovori vezana na distribucijsko omrežje:

1. Kako poteka postopek priključitve na distribucijsko omrežje?

a. Na osnovi idejne zasnove investitor oziroma njegov pooblaščenec pri izvajalcu distribucije vloži zahtevo za izdajo projektnih pogojev, po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa zahtevo za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje (enotna vloga). Soglasje za priključitev se izda lastniku zemljišča oziroma objekta, ki je predmet priključitve.

b. Po dokončnosti veljavnosti izdanega soglasja za priključitev in pred pričetkom gradnje priključka, skleneta imetnik soglasja in izvajalec distribucije pogodbo o priključitvi, s katero določita medsebojna razmerja, ki zadevajo izvedbo priključka, lastništvo in samo priključitev. V pogodbi se določi tudi znesek omrežnine za priključno moč in neposredni stroški priključevanja s strani izvajalca distribucije.

c. Po izvedbi  priključka in izpolnjenih pogojih iz soglasja za priključitev ter drugih medsebojnih obveznosti iz sklenjene pogodbe o priključitvi  uporabnik zaprosi  izvajalca distribucije za priključitev (vloga za priključitev in uporabo sistema).

d. Na podlagi popolne vloge za priključitev in uporabo sistema izvajalec distribucije opravi pregled izvedenega priključka skladno z veljavno zakonodajo in pogoji, ki so določeni v soglasju za priključitev. V kolikor je priključek izveden skladno z vsemi zahtevami, izvajalec distribucije  uporabnika najkasneje v 10 – ih delovnih dneh priključi na omrežje.

e. Pred priključitvijo mora imeti uporabnik sklenjeno z dobaviteljem električne energije Pogodbo o dobavi električne energije in z izvajalcem distribucije Pogodbo o uporabi sistema. Pogodbo o uporabi sistema lahko po pooblastilu uporabnika sklene tudi dobavitelj.

2. Kje lahko uredim postopek priključitve na distribucijsko omrežje?

Postopek priključevanja se lahko izvede na sedežu družbe Elektro Gorenjska, v Službi za uporabnike omrežja, vsak delovnik med 7.30 in 14.00 uro, ob sredah do 16. 00 ure, ob petkih do 13. ure.

Na spletni strani družbe  je predstavljen postopek,  katere dokumente mora stranka predložiti, prav tako se nahaja vloga za izdajo projektnih pogojev in izdajo soglasja.

Za podrobne informacije in izdajo soglasij so za vas na voljo v Službi za uporabnike omrežja na telefonski številki 04 2083 146.

3. Kdaj je obstoječemu uporabniku potrebno pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Obstoječi uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

• sprememba priključne moči,
• sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev,
• sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupine je urejeno v splošnih  pogojih za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja).

Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, izvajalec distribucije s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Novo soglasje za priključitev nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.

4. Kje lahko vložimo vlogo za izdajo soglasja za priključitev?

Vlogo za izdajo soglasja za priključitev se vloži na sedežu družbe Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3, in sicer  v Službi za uporabnike omrežja, na okencu Soglasja.

Za vse informacije smo za vas na voljo v Službi za uporabnike omrežja na telefonski številki 04 2083 146, vsak delovnik med 7.30 in 14.00 uro, ob sredah do 16. 00 ure, ob petkih do 13. ure.

5. Ali je potrebno za začasni gradbeni priključek pridobiti soglasje za priključitev?

Za priključitev začasnih objektov in gradbišč, ki jih je mogoče priključiti na elektroenergetsko omrežje po predpisih o graditvi objektov, mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev za določen čas. Soglasje velja največ eno leto, na podlagi pisne vloge uporabnika pa se lahko podaljša največ dvakrat, vsakokrat največ za eno leto.

6. Pridobljeno je novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje. Kako dolgo je to soglasje veljavno?

Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost dve leti.

7. Ali lahko obstoječe soglasje prenesemo na drugo lokacijo?

Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

8. Kako se obračunava omrežnina?

Za določanje cen za uporabo omrežij je uporabljena metoda poštne znamke. Metoda poštne znamke predstavlja sistem enotnega obračunavanja uporabe omrežja ne glede na dolžino prenosne poti in ne glede na lokacijo.

Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste uporabnikov. Uporabo omrežja uporabnik oziroma njegov pooblaščenec (dobavitelj električne energije, če je račun za električno energijo in uporabo omrežja skupen) plačuje pristojnemu  izvajalcu distribucije. Cenik določa Agencija za energijo in je javno objavljen. Več informacij najdete na spletni strani Agencije za energijo.

9. Kaj so obratovalne ure?

Letne obratovalne ure se uporabljajo za razvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino in se določijo iz razmerja med izmerjeno energijo, preneseno v obdobju enega leta, in med največjo 15 minutno izmerjeno močjo v istem obdobju, doseženo na prevzemno-predajnem mestu.

Določijo se na podlagi enačbe: T = W(letni)/P(max); če končni odjemalec ni priključen na omrežje vse leto, se desna stran enačbe pomnoži s količnikom števila dni v letu in številom dni, ko je končni odjemalec priključen; če se končni odjemalec priključi na omrežje na novo, se letne obratovalne ure določijo na podlagi pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.

10. Kaj potrebujem za spremembo lastnika prevzemno-predajnega mesta (imetnika soglasja za priključitev) ali plačnika v primeru ločenega računa za uporabo omrežja?

Vsako spremembo na  prevzemno-predajnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti v osmih dneh od nastale spremembe izvajalcu distribucije. Za spremembo lastnika ali plačnika je potreben uradno veljavni dokument o lastništvu nepremičnine (kopijo kupoprodajne ali druge pogodbe, overjene pri notarju in prijavljene na pristojnem davčnem uradu za odmero davka na promet nepremičnin, sklep sodišča o dedovanju ali zemljiškoknjižni izpisek ), davčna številka  in stanje števca ob primopredaji odjemnega mesta. V primeru, če plačnik ni tudi lastnik, opravi to spremembo lastnik, ki je solidarno odgovoren za plačilo nastalih stroškov uporabe omrežja na svojem odjemnem mestu, kar potrdi z izpolnitvijo ustreznega obrazca. (91. čl. Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur. l. RS 126, 31. 12. 2007). Pred spremembo lastnika ali plačnika prevzemno-predajnega  mesta morajo biti vse obveznosti iz naslova uporabe omrežja poravnane. Novi uporabnik mora pred spremembo z izvajalcem distribucije skleniti pogodbo o uporabi sistema. Do sklenitve pogodbe o dostopu z novim uporabnikom, je za plačilo stroškov uporabe omrežja odgovoren prejšnji uporabnik.

11. Kako si lahko znižamo stroške nakupa električne energije pri strukturi cenika VT-MT pri energiji in uporabi omrežja?

Glede na obstoječi tarifni sistem je cena elektrike najcenejša v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22. in 6. uro naslednjega dne ter vse sobote in nedelje. Če ima vaše podjetje možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, je to najlažji način znižanja stroškov podjetja za električno energijo. To velja za zniževanje stroškov pri energiji in  uporabi omrežja. Pri strošku  uporabe omrežja pa ima vpliv tudi dosežena konica, ki naj bo čim nižja. To pa pomeni, da morate izničiti faktor istočasnosti obratovanja strojev oziroma, da velikih porabnikov ne vklapljate istočasno. Konica se meri v 15 minutnih intervalih.

12. Kakšna so časovna obdobja trajanja VT in MT?

VT - Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
MT - Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 00. do 24. ure.
KT – ure KT (konična tarifa) so izključno v časih VT, vendar le ob delavnikih od ponedeljka do petka, in trajajo: v VS (visoka sezona) 6 ur dnevno, v NS (nizka sezona) 4 ure dnevno.
Ure KT so opredeljene na temelju doseženih obremenitev v zadnjem 12 mesečnem obdobju in jih določi in objavi Upravljalec prenosnega omrežja ELEKTRO SLOVENIJA, d. o. o.
ET - Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 00. do 24. ure.
V kolikor odjemalec nima nameščene primerne krmilne naprave, se mu čas MT obračunava glede na sončno uro ter glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.

13. Kaj naredim, če stikalna ura ne deluje?

Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura, ki krmili njegov dvotarifni števec, ne deluje, prehiteva ali zaostaja več kot eno uro od srednjeevropskega časa oziroma zimskega ali letnega časa, nas je dolžan o tem obvestiti na telefonsko številko 04 2083 145.

Slednje je zelo pomembno tudi zato, ker skladno z zakonodajo nepravilno delovanje stikalne ure ni upravičen razlog za izvedbo poračuna količin električne energije po višji in manjši dnevni tarifi.

14. Kaj naredim ob poškodbi ali izgubi merilnih ali krmilnih naprav?

Imetnik soglasja za priključitev in odjemalec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti  izvajalca distribucije (telefonska številka 04 2083 145) takoj, ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric,  nameščenih pri uporabniku (62. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur. list RS 126/2007).

15. Ugotovil/-a sem, da stikalna ura ob praznikih (dela prostih dneh) nima možnosti preklopa na manjšo tarifo MT. Kako preklopim na manjšo tarifo?

Na željo uporabnika se lahko vgradi elektronski števec ali stikalna ura, ki ima že vgrajen preklop tarife tudi ob praznikih. Uporabnik v tem primeru krije stroške nakupa števca ali ustrezne stikalne ure, prevozne stroške in stroške dela monterja.

V naslednjih nekaj letih se  predvideva zamenjava indukcijskih števcev z elektronskimi na celotnem področju Gorenjske. V tem primeru uporabnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov.

16. Kje lahko dobim informacije o planiranih odklopih?

Informacije o planiranih odklopih zaradi vzdrževalnih del objavljamo v skladu z zakonodajo na radijskih postajah,  na voljo so tudi na telefonski številki 04 2083 148 in na spletni strani družbe.

Poleg tega vam svetujemo, da se prijavite na brezplačno obveščanje o planiranih odklopih.

Prijavite se lahko na dva načina:

1. z izpolnjenim obrazcem na spletni strani

Prijava je brezplačna. Po končani prijavi boste prejeli e-pošto s povezavo za potrditev vašega e-poštnega naslova. Obvestila o načrtovanih izklopih na vašem merilnem mestu boste prejemali na vaš e-poštni naslov in mobilni telefon v obliki SMS sporočila.


2. s poslanim SMS sporočilom na 041 997 400

Struktura SMS sporočila mora v zaporedju vsebovati:
•  številko merilnega mesta (8-mestna oznaka na računu za električno energijo oziroma omrežnino in prispevke)
•  presledek
•  besedilo PRIJAVA ali ODJAVA (velike črke za prijavo oziroma odjavo).
Primer: 6-123456 PRIJAVA, 6-123456 ODJAVA.

Po prijavi oziroma odjavi boste prejeli potrditveno SMS-sporočilo. Brezplačna obvestila o načrtovanih izklopih boste prejemali na mobilni telefon v obliki SMS-sporočila.

V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora izvajalec distribucije o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

17. Kako imam lahko pregled nad porabo električne energije?

Proizvajalci električne energije in odjemalci v skupinah končnih odjemalcev z merjeno močjo, lahko porabo električne energije spremljate preko spletne aplikacije Moj EG račun, ki je objavljena na naši spletni strani. 

Portal je namenjen:

• proizvajalcem električne energije (lastniki elektrarn),
• odjemalcem, ki prejemajo ločen račun za uporabo omrežja in prispevke od Elektra Gorenjska, d. d.,
• vsem odjemalcem, ki imajo merilna mesta razvrščena v odjemne skupine SN in NN z merjeno močjo.

Opozorilo: Portal Moj EG račun NI namenjen odjemalcem s skupnimi bremenitvami (gospodinjski odjemalci itd.), ti lahko z informacijami o svojem odjemnem mestu (vnos mesečnega stanja števca, pregled porabe itd.) upravljajo preko portala svojega dobavitelja električne energije.

Na portalu Moj EG račun trenutno lahko:

• spremljate dnevno ali mesečno porabo/proizvodnjo električne energije na vašem odjemnem mestu,
• vnašate mesečno stanje števca za porabljeno električno energijo,
• dostopate do arhiva stanj za porabljeno/proizvedeno električno energijo.

18. Kaj potrebujem, da lahko uredim spremembo plačnika / lastnika na merilnem mestu v primeru računa za električno energijo ali skupnega računa za električno energijo in uporabo omrežja?

Vsako spremembo na merilnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti svojemu dobavitelju v osmih dneh od nastale spremembe. Za navedeno spremembo potrebuje dobavitelj naslednje:

• izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
• stanje števca ob primopredaji;
• davčno številko.

Pred spremembo lastnika ali plačnika odjemnega mesta morajo biti vse obveznosti na odjemnem mestu poravnane.

Z novim plačnikom  dobavitelj nato sklene novo pogodbo o dobavi električne energije. V primeru, da lastnik in plačnik nista ista oseba, mora lastnik podpisati dokument »Soglasje za spremembo poslovnega partnerja - plačnika«. Če dobavitelj ne zastopa uporabnika pri izvajalcu distribucije v postopkih dostopa do omrežja (ločeni računi za energijo in uporabo omrežja), mora uporabnik z izvajalcem distribucije pred spremembo skleniti še pogodbo o uporabi sistema. V primeru pooblastila (skupni računi za električno energijo in uporabo omrežja), pogodbo o uporabi sistema z izvajalcem distribucije sklene dobavitelj. Sprememba uporabnika  je veljavna, ko sta sklenjeni obe navedeni pogodbi. Do veljavne spremembe je za stroške električne energije in uporabe omrežja odgovoren prejšnji uporabnik. 

19. Kaj moram storiti, če želim na obstoječem merilnem mestu gospodinjskega odjema izvajati pridobitno dejavnost?

Še preden odjemalec prične z dejavnostjo, mora o tem obvestiti Elektro Gorenjska, Službo za uporabnike omrežja. Pridobiti si morate novo soglasje za priključitev za ostali odjem in skleniti novo pogodbo o priključitvi z izvajalcem distribucije, v gospodinjstvu pa urediti ločeno merilno mesto za dejavnost. Potrebna je tudi nova pogodba o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem elektrike in nova pogodba o uporabi sistema, ki jo uredi izbrani dobavitelj elektrike. Sprememba je izvedena po izpolnitvi vseh pogojev iz soglasja za priključitev in pogodbe o priključitvi.

20. Menimo, da naš števec ne deluje pravilno, kaj lahko storimo?

Osnovno delovanje števca lahko preverite tako, da izklopite vse porabnike oziroma odklopite stikalo v električni razdelilni omarici v objektu. Števec takrat ne sme prikazovati nobene porabe. V primeru mehanskega (indukcijskega)  števca to pomeni, da se kolut ne sme vrteti, pri elektronskem števcu pa svetlobni indikator (led dioda) ne sme utripati.

V kolikor smatrate, da števec ne meri pravilno vam svetujemo, da pokličete na telefonsko številko 04 2083 145 in se dogovorite za čas pregleda priključka oziroma zamenjavo števca. Ob pregledu in morebitni zamenjavi števca se izvede A- test odstranjenega števca. V kolikor se izkaže, da je števec pravilno beležil porabljeno električno energijo prevozne stroške, stroške dela in stroške A-testa krije uporabnik v nasprotnem primeru pa Elektro Gorenjska- distributer.

21. Kako ravnamo ob prekinitvi dobave električne energije?

Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati kot da so pod napetostjo.

Prekinitev dobave sporočite na telefonsko številko klicnega centra za prijavo težav pri oskrbi z elektriko na telefonsko številko 04 2083 148. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter številko merilnega mesta, ki jo najdete na računu za električno energijo oziroma na pogodbi o dobavi električne energije.

V primeru prekinitve distribucije električne energije zaradi prekinitve pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnani ter je pogodba o dobavi električne energije spet veljavna. V primeru prekinitve distribucije zaradi neplačila uporabe omrežja, je ponoven priklop možen po plačilu zapadlih obveznosti in stroškov odklopa in ponovnega priklopa.

22. Kam se obrnem po pomoč, če mi odpove glavna varovalka? Kje dobim dežurnega električarja?

Obrnite se na naš klicni center za prijavo težav pri oskrbi z elektriko na telefonsko številko  04 2083 148.

23. Nameščen imam števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje, zakaj še nimam obračuna po dejanskem stanju števca?

Daljinsko odčitavanje odjemalcev na merilnih mestih do vključno 43 kW priključne moči se izvaja na zaključenih področjih posameznih transformatorskih postaj. Daljinsko odčitavanje še ni izvedeno, ker na tem področju še niso zamenjani vsi števci z elektronskimi, ki omogočajo daljinsko odbiranje. Zamenjava števcev pri vseh odjemalcih se izvaja postopoma in bo predvidoma v naslednjih nekaj letih izvedena na celotnem področju Elektro Gorenjska.

Obvestilo o vključitvi vašega merilnega mesta v sistem daljinskega odčitavanja vam poleg informacij o načrtovanjih prekinitvah posredujemo tudi z brezplačnim SMS sporočilom. Prejemanje brezplačnih obvestil preprosto vključite na naslednji način:

1. z izpolnjenim obrazcem na spletni strani

Prijava je brezplačna. Po končani prijavi boste prejeli e-pošto s povezavo za potrditev vašega e-poštnega naslova. Obvestila o načrtovanih izklopih na vašem merilnem mestu boste prejemali na vaš e-poštni naslov in mobilni telefon v obliki SMS sporočila.

2. s poslanim SMS sporočilom na 041 997 400

Struktura SMS sporočila mora v zaporedju vsebovati:
•  številko merilnega mesta (8-mestna oznaka na računu za električno energijo oziroma omrežnino in prispevke)
•  presledek
•  besedilo PRIJAVA ali ODJAVA (velike črke za prijavo oziroma odjavo).
Primer: 6-123456 PRIJAVA, 6-123456 ODJAVA.

Po prijavi oziroma odjavi boste prejeli potrditveno SMS-sporočilo. Brezplačna obvestila o načrtovanih izklopih boste prejemali na mobilni telefon v obliki SMS-sporočila.

24. Kako odčitam »digitalni« števec? Kaj pomenijo oznake na tem števcu?

Navodila za odčitavanje števca se nahajajo na spletni strani družbe.

25. Na položnici za električno energijo so podatki mojih staršev, ki so pokojni. Glede na moje redno plačevanje nimam pomislekov glede spremembe, saj do sedaj ni bilo še nič sporno. Kako lahko uredim zadevo?

Za korektnost podatkov na položnici mora poskrbeti  uporabnik sam. Zakonsko je dolžan vsako spremembo na merilnem mestu javiti izvajalcu distribucije (ali dobavitelju kot svojemu pooblaščencu, ki spremembo prenese naprej izvajalcu distribucije) v roku osmih dni od nastanka spremembe. Spremembo lahko opravite brezplačno. V izogib morebitnim nepotrebnim zapletom vas pozivamo, da spremembo čim prej uredite, saj bo le tako naš in vaš poslovni odnos korekten in transparenten.

Za navedeno spremembo potrebujemo naslednje:

• izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
• davčno številko;
• stanje števca ob spremembi.

26. Koliko znaša strošek prehoda merjenja iz enotarifnega na dvotarifno merjenje oziroma obratno?

Strošek prehoda merjenja iz dvotarifnega na enotarifno merjenje vključuje prevozne stroške in stroške dela monterja na terenu. Obračuna se skladno z javno objavljenim cenikom, ki ga potrjuje Agencija za energijo. Cenik si lahko ogledate tukaj.

27. Kako do izvedbe elektroenergetskih objektov in pripadajoče infrastrukture po izdanem soglasju za priključitev?

Po izdanem soglasju za priključitev vam na osnovi vašega povpraševanja, s predloženim popisom del iz PZI, pripravimo ponudbo za izvedbo predmetnih del. V kolikor je ponudba za vas sprejemljiva, se na osnovi naročila (za fizične osebe velja potrjena ponudba, za pravne osebe pa naročilnica ali pogodba), pristopi k aktivnostim za izvedbo ponudbenih del. 

Za vse ostale podrobnosti in informacije se lahko obrnete na OE Distribucijsko omrežje, Služba za izvajanje vzdrževanja in gradenj na telefonsko številko 04 2083 195 ali pišete na elektronski naslov hsbeokfAfmflusp.hpsfoktlb/tj

28. Na koga se lahko obrnem za sklenitev pogodbe o vzdrževanju električnega priključka ali transformatorske postaje?

V kolikor ste lastnik elektroenergetskih objektov in postrojev ter želite skleniti pogodbo o rednem vzdrževanju le-teh se za vse podrobnosti in informacije lahko obrnete na OE Distribucijsko omrežje, Služba za izvajanje vzdrževanja in gradenj na telefonsko številko 04 2083 195 ali pišete na elektronski naslov hsbeokfAfmflusp.hpsfoktlb/tj