BS OHSAS 18001

OHSAS 18001Zagotavljanju varnega in zdravega delovnega okolja ter zdravja zaposlenih je bilo tako v preteklosti kot dandanes namenjene veliko pozornosti. Narava dela v distribuciji električne energije žal ne dopušča niti ne odpušča neupoštevanja zlatih pravil varnega dela.

Želja po sistematični in celoviti ureditvi sistema varnosti in zdravja pri delu je družbo Elektro Gorenjska leta 2007 vodila k odločitvi, da se področje uredi skladno s standardom OHSAS 18001. Redno presojo sistema je podjetje uspešno prestalo oktobra 2008, skupaj s presojo standardov ISO 9001 in ISO 14001.

Za izpolnjevanjem pogojev za varno in zdravo delo zaposlenih skrbi Svet za varnost in zdravje pri delu, ki ga skupaj z vodjem sestavlja šest predstavnikov. V družbi skrbimo za urejene delovne razmere in ohranjanje zdravja zaposlenih z/s:

  • izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za vsako delovno mesto,
  • opravljanjem periodičnih preiskav škodljivih dejavnikov v delovnem okolju,
  • skrbjo in periodičnim pregledovanjem delovne in varovalne opreme,
  • izdelavo navodil za varno delo in nadzorom nad izvajanjem ukrepov za varno delo,
  • spremljanjem stanja v zvezi s poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi ter z odkrivanjem in s preprečevanjem njihovih vzrokov
  • pripravo in z usposabljanjem delavcev za varno delo.

Vsako leto izdamo Poročilo o ravnanju z okoljem in Poročilo o varnosti in zdravju pri delu.