Katalog informacij javnega značaja

Naziv organa: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Naslov: Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
Kontakt: Klicni center: 080 30 19
E-pošta: jogpAfmflusp.hpsfoktlb/tj
Odgovorna oseba: Predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
Datum prve objave kataloga: Marec 2005
Datum zadnje spremembe: Julij 2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.elektro-gorenjska.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Elektra Gorenjska, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

Splošni podatki o Elektru Gorenjska in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja Elektra Gorenjska
V Elektru Gorenjska, d. d., opravljamo regulirane in tržne dejavnosti.

V energetskih tržnih dejavnostih izvajamo:

  • elektromontažna dela in skupaj s podizvajalci celotne novogradnje na področju izgradnje elektroenergetskih objektov

Seznam sektorjev, ki delujejo v podjetju:

  • Sektor omrežje,
  • Sektor inženiring,
  • Sektor korporativne storitve,
  • Sektor informacijske in komunikacijske tehnologije.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba
mag. Renata Križnar
Tel.: (04) 20 83 684
E-pošta: sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja Elektra Gorenjska

Državni predpisi in predpisi EU s področja energetike so na vpogled v področju

Zakoni, akti in predpisi.

Seznam strateških in programskih dokumentov

Statut družbe Elektro Gorenjska, d.d.

Letno poročilo družbe in Skupine Elektro Gorenjska 2020

Načrt zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah za Elektro Gorenjska, d. d.

Krovna politika upravljanja družbe Elektro Gorenjska, d.d.

Seznam vseh upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi Elektro Gorenjska
EG vodi upravne postopke izdajanj ali zavrnitev soglasij za priključitev.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij - sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja Elektra Gorenjska.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Prosilka oziroma prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja ustno ali pisno. Postopek je določen v 14.-26. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Informacije so fizično dostopne po predhodni najavi.

Stroškovnik dostopa do informacij javnega značaja

Stroškovnik
Stroškovnik je opredeljen v 19. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.