O družbi

Elektro Gorenjska je podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno tradicijo. Je eno od petih distribucijskih podjetij v Sloveniji, ki zagotavlja dobavo električne energije več kot 90.500 uporabnikom, razpršenih na območju 1.986 km2 v severozahodnem delu Slovenije.

Leta 1998 je bilo podjetje na podlagi predhodnega lastninjenja reorganizirano v delniško družbo z večinskim državnim deležem.

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju, vl. 1/00259/00. Osnovni kapital družbe znaša 104.136.615,39 EUR.

Naziv podjetja: Elektro Gorenjska, d. d.
Dolgi naziv podjetja: Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije, d. d.
Naslov podjetja: Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
Matična številka: 5175348000
Identifikacijska številka za DDV: SI20389264
Številka vpisa v sodni register: 1/00259/00
Datum ustanovitve podjetja: 19. 7. 1963
Registrsko sodišče: Okrožno sodišče v Kranju
Osnovni kapital  na dan 31. 12. 2020: 104.136.615,39 EUR
Število delnic na dan 31. 12. 2020: 17.273.475
Številka klicnega centra: 080 30 19
Klici iz tujine: +386 4 2083 333
Telefaks: (04) 20 83 600
Splošni elektronski naslov jogpAfmflusp.hpsfoktlb/tj
Spletno mesto: www.elektro-gorenjska.si
Organiziranost družbe: Delniška družba
Predsednik uprave: dr. Ivan Šmon, MBA
Predsednik nadzornega sveta: Rudolf Ogrinc