Nadzorni svet Elektra Gorenjske, d. d., potrdil letno poročilo za leto 2003

Nadzorni svet Elektra Gorenjska, javnega podjetja za distribucijo električne energije, d. d. je na današnji 14. redni seji sprejel pisno poročilo za skupščino o preveritvi letnega poročil družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Gorenjska, d.d. za leto 2003.

Elektro Gorenjska, d.d. je leto 2003 zaključil s čistim dobičkom v višini 432 mio SIT, kar je predvsem rezultat prizadevanj za večjo prodajo upravičenim odjemalcem ter večjega obsega poslovanja pri drugih tržnih dejavnostih. Kljub vsemu pa še vedno ostaja problem izguba v dejavnosti dobave električne energije tarifnim odjemalcem, saj prodajna cena električne energije v letu 2003 ni pokrivala niti stroškov nakupa električne energije in cene za dostop do omrežja. Družba si je, skupaj z ostalimi distribucijskimi družbami, prizadevala za ustrezen dvig prodajne cene električne energije za tarifne odjemalce in Vladi Republike Slovenije posredovala zahteve za povišanje cene, čemur je bilo le delno ugodeno.

Ob lanskih poslovnih rezultatih je nadzorni svet predlagal skupščini, da upravi podeli razrešnico ter njej in vsem zaposlenim izrazil priznanje.

Letno poročilo Elektra Gorenjske, d.d. za leto 2003 je revidirala revizijska hiša Deloitte&Touche, d.o.o., Ljubljana, ki je izdala pozitivno mnenje o računovodskih izkazih družbe.


<<   Nazaj