Kakovost napetosti

Kakovost napetosti je eden izmed treh segmentov pojma kakovost električne energije. Osnova zanj je standard SIST EN 50160, ki opredeljuje elektromagnetne motnje v omrežju na nizkem in srednje napetostnem nivoju. S trinajstimi značilnostmi, v stični točki med odjemalcem in dobaviteljem omenjen standard  določa, stalnost, obliko in amplitudo napetosti. Upravljalčeva naloga in dolžnost je da zagotavlja ustrezne razmere, ki so posledica velikosti kratkostične moči v stični točki, posledica elektromagnetnih motenj zaradi ostalih uporabnikov kjerkoli v omrežju ter značilnosti odjemalčevih naprav. V proces zagotavljanja ustrezne ravni motenj spada stalni in občasni monitoring kakovosti napetosti. Osnova za ta segment procesa je standard SIST EN 61000-4-30, ki ponazarja zahteve glede merilne opreme, metode merjenja ter interpretacijo merilnih rezultatov kakovosti napetosti. Elektroenergetski zakon podjetja obvezuje, da imajo za namen spremljanja stanja kakovosti napetosti vzpostavljen stalni monitoring na SN in VN nivoju. Neprekinjenost napajanja z električno energijo na območju Gorenjske, ki ga pokriva distribucijsko omrežje Elektra Gorenjska, se v zadnjih štirih letih ohranja na ustrezni ravni. Po mnenju Agencije za energijo predstavlja ciljno vrednost glede na zakonske zahteve. To je rezultat skrbnega načrtovanja in izvajanja stalnih izboljšav, posodobitev obstoječega omrežja in izgradnje novega omrežja ter nenehnega vzdrževanja omrežja.

Graf kakovosti

slika: Osnovni prikaz skladnosti parametrov napetosi po standardu SIST EN 50160

Poročila kakovosti