Pojasnilo družbe Gorenjske elektrarne na poročanje medijev glede kanala HE Sava

Kranj, 25. avgust 2014 – V zadnjih dneh je bilo v nekaterih medijih zaznati poročanje o vzdrževanju kanala HE Sava, ki je v lasti družbe Elektro Gorenjska, s katero upravlja hčerinsko podjetje Gorenjske elektrarne. V želji transparentne, korektne in celovite obveščenosti, v nadaljevanju podajamo pojasnilo.

Gorenjske elektrarne kot upravitelj hidroelektrarne Sava redno in v sklopu svojih pristojnosti izvajajo sanacijska in vzdrževalna dela na objektu ter na neposrednem nabrežju, ki omogočajo nemoteno proizvodnjo električne energije. Potrebno je poudariti, da je proizvodni objekt HE Sava v postopku denacionalizacije, ki pa še vedno ni zaključen. Zato upravitelj HE Sava ne more in ne sme ne investicijsko ne drugače posegati v nabrežje in habitat več, kot nam to dovoljujejo pridobljena zakonska in lastniška dovoljenja.

HE Sava obratuje v skladu z izdanim vodnim dovoljenjem, ki določa zgornji in spodnji nivo vode. Nivo vode v kanalu se z leti ni spreminjal, kar potrjuje tudi mnenje izvedenca Inštituta za vode republike Slovenije. Nanosi usedlin ob reki Savi se skladno z dinamiko in pretočnostjo reke nabirajo predvsem ob straneh kanala in (še) ne vplivajo na pretočnost. Količina usedlin v kanalu bi v prihodnje lahko predstavljala težavo za optimalno delovanje elektrarne, nikakor pa ne bi vplivala na dvig nivoja vode v kanalu, saj v primeru, da bi bil kanal popolnoma zasut, voda sploh ne bi mogla priteči v kanal.

Gorenjske elektrarne si redno prizadevajo za zagotavljanje nemotenega obsega proizvodnje električne energije in vzdrževanje elektrarne, kot tudi za omejitev kakršnih koli vplivov na okolico, vendar smo v svojih pristojnostih (predvsem zaradi nezaključenega postopka denacionalizacije) omejeni. V okviru rednih vzdrževalnih del se zagotavlja nemoteno obratovanje elektrarne, kar se odraža tudi na sami proizvodnji, ki se letno giblje okrog 10.000 MWh in je podobna vse od leta 1948, odkar obstajajo podatki za omenjeno elektrarno. Dodatno v mesecu avgustu letos izvajamo še vzdrževalna dela na čistilnem stroju in opremi na jezu HE Sava. Tako smo za potrebe omenjenega procesa izpraznili kanal, poleg tega pa bomo izvedli tudi čiščenje podrtih dreves in plavja ter posek nagnjenih dreves.

Potrebno je še poudariti, da nanosi usedlin oz. višina dna struge kanala v nobenem primeru ne vpliva na višino/gladine vode v kanalu. Vsa podrta in nagnjena drevesa se počistijo ob praznjenju kanala, vse ostale naplavine pa se redno odstranjujejo na čistilnem stroju oz. igelnem jezu ob vstopu v kanal. Ne odstranjujemo usedlin v kanalu, saj to ne vpliva ne na gladino oz višino vode, niti ne na proizvodnjo električne energije. Odstranjevanje usedlin oz. mulja, ki se nabira ob straneh kanala, bi lahko povzročilo nestabilnost oz. poškodbe brežin, zato takšno početje tako z varnostnega, tehničnega kot tudi ekonomskega vidika ni smiselno. Trenutno stanje v izpraznjenem kanalu pa obenem daje vtis neurejenosti tudi zaradi izpustov kanalizacij in meteornih voda, na kar pa mi nimamo vpliva.

Več informacij o HE Sava:
http://www.gek.si/
http://www.gek.si/voda/200300082/HE_Sava


<<   Nazaj