V Elektru Gorenjska poslovno leto 2013 zaključili z dobičkom, pospešeno odpravljajo posledice žledoloma

Na sedežu podjetja Elektro Gorenjska v Kranju so danes, v četrtek 8.maja 2014, predstavili rezultate poslovnega leta 2013, potek sanacije omrežja in posledic, ki jih je povzročil februarski žled ter načrte za leto 2014. Podjetje je poslovno leto 2013 zaključilo z dobičkom v vrednosti 3 milijone EUR ter izboljšalo poslovni rezultat glede na leto 2012. Aktivno poteka tudi odprava posledic februarskega žledoloma, začeli pa so tudi že z novimi investicijami, ki bodo še dodatno povečale najboljšo zanesljivost elektrodistribucijskega omrežja na Gorenjskem.

POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2013

Družba Elektro Gorenjska, d. d., je leto 2013 zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom. V primerjavi z letom 2012 so povečali prihodke za skoraj 6 odstotkov, leto 2013 so zaključili s čistim dobičkom v višini 3 milijone EUR. Rezultat poslovanja je posledica višjih prihodkov, ustvarjenih v letu 2013 ob hkratni optimizaciji poslovanja družbe.

Polovico dobička so v družbi že namenili za investicijske projekte za odpravo posledic žledu, o razdelitvi bilančnega dobička pa bodo delničarji družbe odločali julija na redni letni skupščini. Predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec je poudaril, da se bo družba zavzemala, da se tudi ta dobiček nameni za izvedbo prepotrebnih investicij na distribucijskem omrežju ter v manjši meri za izplačilo dividend delničarjem. »Elektrodistribucijsko omrežje v Sloveniji je nujno potrebno ustrezne obnove. Le z rednim vzdrževanjem in z ustrezno nadgradnjo se lahko zvišuje zanesljivost in kakovost dobave električne energije končnim uporabnikom. Dejstvo je, da je električna energija še vedno tista samoumevna dobrina, ki se je uporabniki zavedamo šele takrat, ko je nimamo. Zanesljivost dobave električne energije pa ni sama po sebi umevna, saj je odvisna predvsem od zanesljivega in kakovostnega delovanja elektrodistribucijskega omrežja,« je še opozoril Luskovec.

POSLEDICE ŽLEDA ODPRAVLJENE DO KONCA LETA

Elektro Gorenjska bo letos za posodobitev in nadgradnjo omrežja namenil 11,5 milijonov EUR sredstev. Od tega bo 1,3 milijona EUR sredstev namenjenih za izgradnjo daljnovodnih podzemnih kabelskih povezav, v skupni dolžini 22 kilometrov, ki so bile popolnoma uničene v februarskem žledu. V zadnjih dveh mesecih, takoj po žledolomu, so jih realizirali že več kot 8 kilometrov. V primeru, da bodo pridobili dodatna sredstva, pa bodo delež kabelskega omrežja še dodatno povečali. S temi investicijami bo Elektro Gorenjska še povečal že sedaj najvišji odstotek kabliranega distribucijskega omrežja v Sloveniji. Takšno omrežje se je v zadnji ujmi izkazalo za najmanj dovzetno za zunanje ekstremne vremenske razmere, ki povzročijo poškodbe omrežja in posledično povzročijo prekinitve z električno energijo pri končnih uporabnikih.

NAČRTI V LETU 2014

Kljub temu, da bodo v letu 2014 v podjetju investicije usmerjene predvsem v sanacijo omrežja, in sicer izključno v podzemni kabelski izvedbi, pa bodo nadaljevali tudi s projektom izgradnje 110 kilovoltne daljnovodne povezave med Bohinjem in Železniki, ki bo predvidoma dokončana do konca leta 2015. V letošnjem letu pri tem projektu potekajo pripravljalna dela, kot so izvedba posekov trase, urejanje dovoznih poti, v drugi polovici leta ocenjujejo, da bodo začeli s pripravljalnimi deli za postavitev stebrov. Prav tako pristopajo k pospešeni zamenjavi merilne opreme z naprednimi interoperabilnimi števci. V letu 2014 bodo predvidoma zamenjali 7.000 števcev, ki bodo omogočali tudi daljinsko odčitavanje podatkov. Na letnem nivoju bodo v naslednjih letih skušali posodobili vsaj 10 % merilne opreme.

Zaradi nove energetske zakonodaje si bodo v Elektru Gorenjska v letu 2014 intenzivno prizadevali za pridobitev lastne koncesije za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na regionalnem nivoju. Ta bi namreč prinesla koristi predvsem lokalnemu okolju, saj bi Elektro Gorenjska kot koncesionar lahko še dodatno optimiziral stroške, še uspešneje skrbel za hitro odzivnost in zanesljivo delovanje omrežja, predvsem pa še naprej skrbel, da bo razvoj elektroenergetskega sistema na Gorenjskem sledil razvojnim potrebam regije in njenega prebivalstva.


<<   Nazaj