Poslovanje družbe v letu 2010 in načrti za leto 2011

Na današnji tiskovni konferenci je Elektro Gorenjska predstavil poslovanje družbe. V letu 2010 je ustvaril 107,5 mio EUR prihodkov ter posloval s čistim dobičkom 4,14 mio EUR. V letu 2010 je za investicije namenil 13,7 mio EUR, v prihodnje pa želi investicijska sredstva povišati. Aktivno se pripravlja tudi na uvedbo pametnih števcev. Meseca marca je bila ustanovljena nova družba Elektro Gorenjska Prodaja, ki bo v septembru pričela z aktivnim delovanjem. S tem bodo doseženi vsi pogoji ločitve omrežne in tržne dejavnosti dobave električne energije.

Elektro Gorenjska je v letu 2010 dobro posloval, saj so ustvarili 4, 14 mio EUR čistega poslovnega izida, kar je za skoraj trikrat več kot v letu 2009. Ustvarili so 101,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 9,3 odstotno rast glede na leto 2009. V preteklem letu je podjetje z električno energijo oskrboval več kot 78.000 odjemalcev, pri čemer so v letu 2010  prodali 1,25 mio MWh električne energije, kar je za 23 odstotkov več kot v letu 2009.

Dobri poslovni rezultati so posledica aktivnejšega delovanja podjetja na trgu električne energije ter optimizacije poslovanja. V letu 2010 so v primerjavi z letom 2009 še bolj racionalizirali poslovanje, zmanjšali stroške, ter povečali pozornost poslovnim tveganjem. Na poslovni izid pa so vplivale tudi tržne aktivnosti ter paketi električne energije.

Leto 2010 je bilo za podjetje intenzivno tudi v investicijskem segmentu, čeprav so bila tovrstna sredstva nekoliko nižja kot  leta 2009. V letu 2011 bodo nadaljevali z aktivnimi investicijami v posodobitev in izgradnjo infrastrukture v predvideni vrednosti 15,5 milijonov EUR. Ker deset-letni razvojni načrt zahteva bistveno višja investicijska vlaganja na letnem nivoju, bo uprava podjetja lastnikom predlagala razporeditev dobička iz leta 2010 v investicijske naložbe. 

V Elektru Gorenjska se aktivno pripravljajo tudi na uvedbo t.i. pametnih števcev, ki jih bodo vsem njihovim odjemalcem namestili v prihodnjih petih letih. Pametni števci so del večjega, slovenskega projekta AMI (napredno merjenje), ki bodo odjemalcem omogočili daljinsko in redno odčitavanje števca ter merjenje dejanske porabe energentov. S tem bodo odjemalci lahko spremljali svojo porabo in preverjali tarifo, kar jim bo omogočilo popoln nadzor porabe in učinkovitejšo rabo električne energije, posledično pa tudi nadzor nad porabo stroškov. Dobavitelji električne energije  bodo na drugi strani lažje in bolje obratovali ter učinkoviteje načrtovali elektroenergetsko omrežje. Podjetje se tudi aktivno pripravlja na razdružitev omrežne in tržne dejavnosti. V marcu so ustanovili novo družbo Elektro Gorenjska Prodaja, v mesecu septembru pa bo nova družba delovala z vsemi elementi.

______________________________

Dodatne informacije: renata.kriznar@elektro-gorenjska.si


<<   Nazaj