Odziv na očitke o nezakonitem zaračunavanju električne energije

Elektro Gorenjska d.d. je dobavitelj EE številnim gospodinjskim in poslovnim odjemalcem. Dobava energije je na podlagi Energetskega zakona tržna dejavnost. Cene za EE so zaračunane v skladu z objavljenimi ceniki in s Splošnimi pogoji Elektro Gorenjska d.d., glede na sklenjeno pogodbo. Sama cena EE je oblikovana tržno, glede na nakupne cene EE in druge stroške poslovanja. Dodatek za strošek vodenja računa je fiksni znesek za pokrivanje stroškov obdelave in pošiljanja računov, ki bremeni posameznega gospodinjskega odjemalca, ne glede na količino porabljene EE. Gre za postavko na računu, ki transparentno prikazuje zaračunano storitev. V nasprotnem primeru bi bil strošek vračunan v ceno električne energije in bi v drugačnem razmerju bremenil posamezne odjemalce – odvisno od porabe. Elektro Gorenjska d.d. je po podatkih, ki jih javno objavlja Javna Agencija RS za energijo na svojih spletnih straneh, drugi najugodnejši ponudnik električne energije. To je za nas pomembno – da smo cenovno ugoden in potrošnikom prijazen dobavitelj električne energije!

Elektro Gorenjska, d. d., je dobavitelj električne energije številnim gospodinjskim in poslovnim odjemalcem. Dobava energije je na podlagi Energetskega zakona tržna dejavnost. Cene za električno energijo so zaračunane v skladu z objavljenimi ceniki in s Splošnimi pogoji Elektro Gorenjska, d. d., glede na sklenjeno pogodbo. Sama cena električne enegrgije je oblikovana tržno, glede na nakupne cene električne energije in druge stroške poslovanja. Dodatek za strošek vodenja računa je fiksni znesek za pokrivanje stroškov obdelave in pošiljanja računov, ki bremeni posameznega gospodinjskega odjemalca, ne glede na količino porabljene električne energije. Gre za postavko na računu, ki transparentno prikazuje zaračunano storitev. V nasprotnem primeru bi bil strošek vračunan v ceno električne energije in bi v drugačnem razmerju bremenil posamezne odjemalce – odvisno od porabe. Elektro Gorenjska, d. d., je po podatkih, ki jih javno objavlja Javna Agencija RS za energijo na svojih spletnih straneh, drugi najugodnejši ponudnik električne energije.

To je za nas pomembno – da smo cenovno ugoden in potrošnikom prijazen dobavitelj električne energije!

V nadaljevanju pojasnjujemo pravni vidik in ekonomski motiv za uvedbo postavke na računu – strošek vodenja računa.

 

I. Splošni pogoji Elektra Gorenjska, d. d.

Elektro Gorenjska, d. d., dobavlja električno energijo svojim gospodinjskim odjemalcem v skladu s Splošnimi pogoji Elektra Gorenjska, d. d.. Tu so opredeljeni vsi pogoji dobave elektrike ter pravice in obveznosti tako kupca kot tudi dobavitelja. Splošni pogoji so široko dostopni, saj so objavljeni in dodatno pojasnjeni na spletni strani Elektro Gorenjska, d.d.. Splošni pogoji Elektra Gorenjska, d. d., so del pogodbe med gospodinjskim odjemalcem in Elektro Gorenjska, d. d., kot dobaviteljem in zato zavezujejo.

 

II. Končna cena elektrike je seštevek več postavk

Preden pojasnimo, kaj dobavitelj elektrike zaračuna gospodinjstvom, bi želeli opozoriti na naslednje. Končna cena, ki jo plača odjemalec, vključuje:

  1. ceno energije,
  2. ceno za uporabo omrežja – sem sodita  omrežnina in dodatki k omrežnini – prispevek za Borzen in Javno Agencijo RS za energijo,
  3. trošarino in
  4. davek na dodano vrednost.

Cena za uporabo omrežja je regulirana. Določa jo Javna agencija RS za energijo (omrežnina) in Vlada RS (dodatki k omrežnini), prav tako sta zakonsko določena DDV in trošarina. Le cena za dobavljeno elektriko se oblikuje na trgu. Delež cene za električno energijo predstavlja v končni ceni električne energije na računu le približno 35 %, vse ostalo so javne dajatve. 

 

III. Cena električne energije

V Sloveniji je trg električne energije od 1. julija 2007 tudi za gospodinjske odjemalce odprt. Kaj to pomeni? Kot je bilo že zgoraj pojasnjeno, ceno dobavljene elektrike določa dobavitelj po tržnih pravilih. Pred 1. julijem 2007 je bila za vsa gospodinjstva določena enotna cena s strani države. Danes je cena elektrike odvisna od nakupne vrednosti, po kateri jo nabavi posamezen dobavitelj od proizvajalcev električne energije ter drugih stroškov, ki nastajajo pri njegovem poslovanju.

Elektro Gorenjska, d. d., je že pred dvema letoma določila posamezne postavke, ki jih zaračunava odjemalcem, in sicer ločeno: ceno EE, dodatke k cenam, strošek opominjanja in izterjave. Vse navedene postavke so določene v našem veljavnem ceniku Elektra Gorenjska, d. d., in so objavljene na spletni strani.

 

IV. Dodatki k cenam  - storitev vodenja računa

Elektro Gorenjska, d. d., obračuna v skladu s Splošnimi pogoji Elektra Gorenjska, d. d., naslednja dodatka k cenam v posameznih osnovnih paketih za dobavo elektrike: storitev vodenja računa (SVR) in dodatek za visoko porabo (DVP).

Storitev vodenja računa – v nadaljevanju besedila SVR, je dodatek k ceni električne energije v osnovnih paketih 1, 2 in 3. SVR vključuje dobaviteljeve stroške obdelave in pošiljanja računov, ki se obračuna enkrat mesečno pri računu za dobavljeno električno energijo in na današnji dan znaša 0,816 € z DDV. V primeru, da odjemalec plačuje električno energijo preko trajnika je ta nižji, in sicer 0,456 €. Teh odjemalcev je okrog 24.000. V paketu »Porabim, kar rabim«, za katerega se je odločilo okrog 10.000 odjemalcev, tega stroška ne zaračunavamo.

Gre za fiksni strošek, ki nastane zaradi izdaje računa in je neodvisen od količine porabljene energije. Odločitev je bila sprejeta v luči transparentnosti prikaza postavk, ki se odjemalcu zaračunajo, v prvi vrsti, in da imajo odjemalci enako izhodišče ne glede na količino porabljene električne energije. Ta strošek ni vračunan v ceno same električne energije (v marži), zato ne drži, da ga odjemalcem zaračunavamo dvakrat.

Tržni inšpektorat RS je v letu 2009 opravil inšpekcijski pregled pravilnosti zaračunavanja električne energije ter dodatka v ceni za strošek vodenja računa, vendar ni ugotovil nobenih kršitev.

 

V. Sprememba cene električne energije

V primeru, da pride do spremembe cene električne energije, dodatkov k cenam ter cen ostalih storitev, ki so objavljene v ceniku, Elektro Gorenjska, d. d., obvesti svoje odjemalce vsaj en mesec pred uveljavitvijo spremembe. V Splošnih pogojih je določeno, da obvestilo o spremembi cen velja kot dodatek k pogodbi. Vendar pa, v kolikor se odjemalec s spremembami ne strinja, lahko v roku petnajstih dni od prejema obvestila o spremembi cen s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe in zamenja dobavitelja.

 

VI. Zaključek

Elektro Gorenjska, d. d., je dobavitelj električne energije številnim gospodinjskim in poslovnim odjemalcem. Dobava energije je na podlagi Energetskega zakona tržna dejavnost in se tudi ravna po pravilih trga. Cene za dobavljeno električno energijo so zaračunane v skladu z objavljenimi ceniki in v skladu s Splošnimi pogoji Elektro Gorenjska, d. d., glede na sklenjeno pogodbo. Sama cena električne energije je oblikovana tržno, glede na nakupne cene električne energije in druge stroške poslovanja. Dodatek za strošek vodenja računa je fiksni znesek za pokrivanje stroškov obdelave in pošiljanja računov, ki bremeni posameznega gospodinjskega odjemalca, ne glede na količino porabljene električne energije. Gre za postavko na računu, ki transparentno prikazuje zaračunane storitve. V nasprotnem primeru bi bil strošek vračunan v ceno električne energije in bi v drugačnem razmerju bremenil posamezne odjemalce – odvisno od porabe.

Strinjamo se, da je samo poimenovanje te postavke, nekoliko neposrečeno. Stroški vodenja računa finančnih organizacij niso enako kot stroški vodenja računov pri dobavi električne energije. Ne gre za plačilni račun po Zakonu o bančništvu, temveč strošek izdaje fakture.

Ne nazadnje pa je pomembno poudariti naslednje. Elektro Gorenjska, d. d., je po podatkih, ki jih javno objavlja Javna Agencija RS za energijo na svojih spletnih straneh, drugi najugodnejši ponudnik električne energije (več o tem glej Poročilo o cenah po standardnih porabniških skupinah: http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=29&id_informacija=1141&special=graf_en). Kot izhaja iz poročila je agencija primerjala cene vseh ponudnikov električne energije v Sloveniji, vključno z vsemi dodatki k cenam. To je za nas pomembno – da smo cenovno ugoden in potrošnikom prijazen dobavitelj električne energije!


<<   Nazaj