Novi poslovni modeli za večjo racionalizacijo rabe elektrike

Kranj, 22.9.2008 - Elektro Gorenjska uvaja v svojem ceniku za gospodinjski odjem električne energije dve novosti. V veljavo bosta stopili 27. oktobra letos, s tem datumom bo Elektro Gorenjska začel zaračunavati dodatek za visoko porabo električne energije in obračunavati storitev vodenja računa. Osnovna cena električne energije ostaja nespremenjena.

Dodatek za visoko porabo električne energije bodo plačevali samo tisti odjemalci, ki bodo presegli povprečno dnevno porabo 10 kilovatnih ur elektrike oziroma porabili več kot 3650 kilovatnih ur elektrike na leto. Primerjalne analize držav članic EU kažejo, da je povprečna raba elektrike v EU 3500 kilovatnih ur na leto, medtem ko je v Sloveniji nekoliko višja, predvsem zaradi še vedno zelo visokega deleža gospodinjstev, ki uporabljajo elektriko tudi za ogrevanje. Dodatek bo izračunan mesečno samo za tiste kilovatne ure, ki presežejo mejno porabo in bo znašal 0,0204 EUR na kilovatno uro. Gospodinjstva, ki bodo v mesecu z 31 dnevi porabila, denimo, 350 kilovatnih ur elektrike, bodo tako prejela za 0,82 EUR višji račun kot pred uvedbo spremembe.

Elektro Gorenjska novost uvaja predvsem z namenom vzpodbujanja racionalnejše rabe energije, za proizvodnjo katere so viri vedno bolj omejeni, potrošnja pa je v porastu. Gospodinjstva, ki uporabljajo električno energijo za ogrevanje prostorov ali pa je njihova poraba zaradi drugačnih razlogov visoka, pa bomo spodbudili k iskanju ustreznejših rešitev, predvsem k večji uporabi lesne biomase in racionalnejši rabi električne energije. Porabniki, ki že sedaj energijo trošijo podpovprečno, pa bodo še naprej plačevali enako ceno električne energije.

Elektro Gorenjska bo v prihodnjih mesecih ponudil nove storitve, ki bodo gospodinjstvom približale uporabo lesne biomase za potrebe ogrevanja, več pozornosti pa bomo namenjali tudi programom učinkovite rabe energije.

Druga novost v obračunavanju elektrike je storitev vodenja računa, ki znaša 0,98 EUR na merilno mesto. S tem zneskom bo Elektro Gorenjska pokril stroške obdelave in pošiljanja računov.

 

 


<<   Nazaj