10. seja skupščine Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,

Uprava družbe sklicuje

 

 

10. sejo skupščine

ELEKTRO GORENJSKA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d.,

 

 ki bo v petek, 8. junija 2007 ob 12. uri na sedežu družbe
v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a, (sejna soba – II. nadstropje),

 z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles  skupščine

 Predlog sklepa uprave družbe je:

 Izvoli se:

 •                           Za predsedujočo skupščini:                  Branko Neffat
                Preštevalki glasov:                              Romana Božnar
                                                                  Marjeta Rozman
         Seji bo prisostvoval vabljeni notar        Vojko Pintar.

              

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoči skupščini in preštevalca glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvoval (za vodenje zapisnika) notar.

    

2. Sprememba firme ter sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

2.1.           Firma družbe se spremeni tako, da se glasi: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

2.2.           Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe:

 • v naslovu statuta družbe se črta besedica "javno";
 •  v prvem odstavku 1. člena se črta besedica "javno", tako da se  pravilno glasi: "Firma družbe je: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).";
 • v 2. členu se črta drugi odstavek;
 • v drugem in tretjem odstavku 23. člena se besede "Vlada Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "nadzorni svet družbe";
 • v prvem odstavku 24. člena se besede "Vlada Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "nadzorni svet družbe" ter v drugem odstavku 24. člena se črtajo besede "v imenu Vlade Republike Slovenije";
 • prvi odstavek 26. člena se črta ter v drugem odstavku 26. člena se besede "Vlada Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "nadzorni svet družbe";
 • v 27. členu se besede "Vlada Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "nadzorni svet družbe";
 • v drugi in četrti alinei 29. člena se besede "Vlada Republike Slovenije" smiselno nadomestijo z besedami "nadzorni svet družbe".
 • v 30. členu se številka 200.000.000,00 tolarjev  nadomesti s številko 834.585,21 EUR, številka 100.000.000,00 tolarjev se nadomesti s številko 417.292,60 EUR;
 • v prvem stavku drugega odstavka 30. člena  se črta besedilo »ter dostop do omrežja«;
 • točka X. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE se črta;
 • 52. člen se črta v celoti;
 • v 55. členu se črta "72. člen";
 • 58. člen se črta v celoti;
 • točka XIII. POSEBNE NALOGE PO ENERGETSKEM ZAKONU se črta;
 • 59. člen se črta v celoti;
 • v prvem odstavku 63. člena se datum veljavnosti statuta družbe nadomesti z novim datumom.   
 •   2.3.   Sprejme in potrdi se čistopis statuta družbe. 

Utemeljitev                    

Predlagane spremembe firme ter spremembe in dopolnitve statuta so posledica uveljavitve Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05). Elektrodistribucijsko podjetje ne bo več javno podjetje, zato je potrebno spremeniti firmo družbe in statut uskladiti z  Zakonom o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem bo na voljo v tajništvu družbe na sedežu družbe, v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS št. 42/06) bo vabilo na skupščino objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-gorenjska.si/

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.  

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino  eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

 

Vljudno vabljeni!  
      

Predsednik uprave
mag. Jože Knavs

Član uprave
mag. Andrej Šušteršič

 


<<   Nazaj