16. redna seja skupščine Elektro Gorenjska, d.d.

Na podlagi 43. člena Statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d.,
uprava sklicuje

16. redno sejo skupščine
ELEKTRA GORENJSKA, podjetja za distribucijo električne energije, d.d.

 

ki bo v sredo, dne 24. avgusta 2011 ob 13.00 uri,
na
sedežu družbe, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a
(sejna soba – II. nadstropje)

 

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

  • za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, univ. dipl. prav.
  • za preštevalce glasov: Romana Božnar, univ. dipl. ekon., 
                                     Marjeta Rozman, univ. dipl. prav. in
                                     Ixtlan Forum, d.o.o..
                           

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marija Murnik.

2. a) Predstavitev letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, predstavitev konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora.

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2010, z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta.

Poleg tega se skupščini družbe poda informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora ter o izplačanem regresu za letni dopust za leto 2011. Prejemki članov vodenja in nadzora so navedeni na strani 195 in 196 letnega poročila družbe.

 

b) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2010 v znesku 1.968.614,25 € se uporabi tako, da se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 ter jima podeljuje razrešnico.

3. Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skladno s Priporočili AUKN za odločanje o sejninah in plačilih za člane nadzornih svetov pripadajo članom nadzornega sveta Elektro Gorenjska, d.d. naslednja plačila:

a) SEJNINE:
Sejnina za člana nadzornega sveta in/ali komisije znaša 330 € za redno ali izredno sejo, za korespondenčne seje pa 80% sejnine redne seje.

Skupni znesek sejnin ne sme presegati 50% plačila za opravljanje funkcije na leto, ne glede na število sej. Ko skupni znesek izplačanih sejnin doseže 50% višine plačila, članom nadzornega sveta sejnina ne pripada več.

Članom nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški, ki nastanejo v zvezi z delom v nadzornem svetu (stroški prevoza, dnevnice, nastanitveni, administrativni in drugi stroški).

b) PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
Plačilo za opravljanje funkcije na člana nadzornega sveta znaša 12.000 € bruto na leto, za predsednika nadzornega sveta pa 18.000 €.

Članom nadzornega sveta se izplačuje mesečna akontacija plačila vsak mesec, v katerem so dejansko opravljali funkcijo člana nadzornega sveta.

c) DOPLAČILO ZA POSEBNE OBVEZNOSTI
Članom komisij nadzornega sveta pripada za opravljanje funkcije 25% višine plačila za opravljanje funkcije, predsednikom komisij pa doplačilo v znesku 50% plačila za opravljanje funkcije. Doplačila za opravljanje funkcij v komisijah ne morejo preseči 50% plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu, čeprav je član v več komisijah.

 

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Z namenom uskladitve osnovnega kapitala družbe po določilu prve točke 6. člena Statuta družbe v povezavi z Delno odločbo Republike Slovenije, Upravne enote Tržič, št. 321-56/92-6 z dne 06.12.2010, ki je postala pravnomočna dne 27.12.2010, izdano v denacionalizacijskem postopku za HE Pristava, s katero je bilo ugodeno zahtevku za vračilo podržavljenega premoženja, tako da se HE Pristava vrne v last in posest denacionalizacijskemu upravičencu, se osnovni kapital družbe po postopku iz 381. člena ZGD-1 zmanjša za 396.350,35 EUR z umikom 51.560 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic imetnice Republike Slovenije, neodplačno danih družbi na razpolago od Republike Slovenije, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 72.019.068,61 EUR in je razdeljen na 17.302.071 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic

5. Dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

a) Potrdi se dopolnitev dejavnosti družbe tako, da se doda šifra dejavnosti 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije.

Dopolnitev dejavnosti velja z dnem potrditve na skupščini.

b) Sprejme se dopolnitev statuta, ki se nanaša na dopolnitev dejavnosti družbe.

V statutu družbe se v členu 2 doda dejavnost :

- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

c) Potrdi se sprememba statuta, ki se nanaša na zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.

V 4. členu statuta se številka »72.415.418,96« črta in se jo nadomesti s številko »72.019.068,61,« številka »17.353.631« pa se črta in se jo nadomesti s številko »17.302.071.«

d) Sprejme se dopolnitev statuta, da odloča skupščina s ¾ večino zastopanega kapitala  o prodaji deležev ali dokapitalizaciji hčerinskih družb.

v 48. členu statuta se v drugem stavku doda alineja:

» - o prodaji deležev ali dokapitalizaciji hčerinskih družb.«

6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2011

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2011 skupščina imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

7. Seznanitev skupščine družbe z novima članoma nadzornega sveta – predstavnikoma zaposlenih

Skupščina družbe se seznani, da je Svet delavcev družbe Elektro Gorenjska, d.d. na seji dne 6.7.2011 izvolil g. Vojka Omana in g. Leopolda Zupana za člana nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, d.d. iz vrst predstavnikov zaposlenih z mandatom od dne 7.8.2011 do 7.8.2015.

8. Zavarovanje odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da organa vodenja in nadzora lahko zavarujeta odgovornost iz naslova opravljanja del in nalog vodenja in nadzora za zavarovalno vsoto do 1 (en) milijona evrov.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z Letnim poročilom za leto 2010 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim poročilom skupine za leto 2010, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega in konsolidiranega poročila in s Predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je delničarjem dostopno na pogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09 s spremembami) bo sklic skupščine z utemeljitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-gorenjska.si.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Razširitev dnevnega reda
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 20.8.2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 20.8.2011.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj s pripisom 'za skupščino'. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Delničarje vabimo, da na upravo že pred skupščino na elektronski naslov sfobub/lsj{obsAfmflusp.hpsfoktlb/tj naslovijo svoja vprašanja. Odgovori bodo podani na skupščini, po njej pa bodo objavljeni tudi na uradnih internetnih straneh družbe.  

 

 mag. Bojan Luskovec, l.r.

 predsednik uprave

 

Priloga obrazložitve sklepov (PDF PDF 774 KB)

Prijava udeležbe na skupščini (PDF PDF 57 KB)

Prijava na skupščino in pooblastilo (PDF PDF 59 KB)

Preklic pooblastila (PDF PDF 69 KB)

Pooblastilo (PDF PDF 52 KB)


<<   Nazaj