15. redna seja skupščine Elektro Gorenjska, d.d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d.,
predsednik uprave sklicuje

15. redno sejo skupščine
ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.


ki bo v petek, dne 8. julija 2011 ob 10.00 uri,
na sedežu družbe, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a
(sejna soba – II. nadstropje)

z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava družbe predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Izvoli se:

 • za predsednika skupščine odvetnik Domen Neffat
 • za preštevalki glasov Romana Božnar
  Marjeta Rozman

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marija Murnik.

2. Soglasje skupščine za delitev po postopku izčlenitve s prevzemom


Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina soglaša s pogodbo o delitvi in prevzemu med prenosno družbo Elektro Gorenjska, d.d. in prevzemno družbo Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o. z dne 31.05.2011, sklenjeno v obliki notarskega zapisa in soglaša z izčlenitvijo s prevzemom na podlagi navedene pogodbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na vpogled v tajništvu uprave družbe na naslovu: Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, vsak delavnik od 9. do 13. ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 65/09) bo sklic z obrazložitvijo objavljen tudi na spletni strani družbe www.elektro-gorenjska.si.

Delničarje družbe v skladu z določili 586. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 obveščamo, da sta poslovodstvi prenosne in prevzemne družbe, ki sodelujeta v postopku delitve – izčlenitve s prevzemom, predložili pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kranju, dne 31.5.2011, notarski zapis Pogodbe o delitvi – izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Elektro Gorenjska, d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., ki sta jo pred tem pregledala pooblaščen delitveni revizor in nadzorni svet prenosne družbe ter podala svoji poročili.

Gradivo za skupščino delničarjev:

 • Pogodba o delitviizčlenitvi dela premoženja prenosne družbe
  Elektro Gorenjska, d.d. in prevzemu izčlenjenega dela premoženja s strani prevzemne družbe Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o., s prilogami
 • Revidirani letni računovodski izkazi družbe Elektro Gorenjska, d.d. za poslovna leta 2010, 2009 in 2008,
 • v skladu z določilom 68. člena ZGD-1 zaključno poročilo prenosne družbe po stanju na dan 31.12.2010, ki ga predstavljajo revidirani računovodski izkazi družbe sestavljeni na ta dan,
 • Revizijsko poročilo o delitvi –izčlenitvi s prevzemom,
 • Skupno poročilo poslovodstev obeh družb udeleženih pri delitvi v skladu z določili 584. člena ZGD-1,
 • Pisno poročilo Nadzornega sveta družbe Elektro Gorenjska, d.d. o pregledu nameravane delitve.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

mag. Bojan Luskovec, l.r.

predsednik uprave


<<   Nazaj