Sklepi 13. redne seje skupščine Elektro Gorenjska

Na današnji, 13. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki je potekala na sedežu družbe, so delničarji obravnavali vseh sedem točk, ki so bile uvrščene na dnevni red skupščine. Delničarji so potrdili nov nadzorni svet družbe, odločali o uporabi bilančnega dobička, podelitvi razrešnice upravi, spremembah sejnin za člane nadzornega sveta, imenovanju pooblaščene revizijske hiše ter o »ločitvi omrežne in tržne dejavnosti družbe.«

Delničarji skupščine, na kateri je bilo prisotno 88,64 odstotkov zastopanega kapitala, so se seznanili z letnim poročilom družbe za leto 2008 ter s pozitivnim mnenjem pooblaščenega revizorja.

Kljub uspešnim poslovnim kazalcem in rezultatom, upravi in nadzornemu svetu ni bila podeljena razrešnica za poslovno leto 2008.

Delničarji so odločali tudi o uporabi bilančnega dobička, ki je dne 31. 12. 2008 znašal 283.640,00 EUR in sprejeli sklep, da se dobiček uporabi tako, da se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Skupščina je potrdila imenovanja novih članov nadzornega sveta ter sprejela sklep o omejitvi sejnin za člane nadzornega sveta, ki je skladen s priporočili Vlade Republike Slovenije, sprejetimi dne 22. 01. 2009.

Delničarji so prav tako potrdili imenovanje revizorske družbe KPMG Slovenija, d.o.o., za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2009.

Delničarji so tudi potrdili predlog Vlade Republike Slovenije o začetku priprave vseh postopkov s ciljem prestrukturiranja družbe, z namenom ločitve omrežne in tržne dejavnosti.


<<   Nazaj