Sklepi 12. redne seje skupščine Elektro Gorenjska

Na današnji 12. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki je potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2007 in s poslovanjem podjetja.

Skupščina, na kateri je bilo prisotno 83,41 odstotkov zastopanega kapitala družbe, je potrdila delo uprave in nadzornega sveta ter podelila razrešnico za preteklo poslovno leto.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je 31.12.2007 znašal 1.041.599,54 EUR, in sprejeli predlog sklepa večinskega lastnika, da se le ta razporedi:

  • za dividende v višini 347.072, 62 EUR, kar je 0,02 EUR bruto dividende na delnico,
  • 694.526,92 EUR za druge rezerve iz dobička.

Dividende se bodo izplačevale v roku 90 dni od zasedanja skupščine po stanju delničarjev, vpisanih v delniško knjigo pri KDD na dan zasedanja skupščine.

Delničarji so potrdili spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe zaradi uskladitve standardne klasifikacije dejavnosti  ter pooblastili upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Sklenili so, da se nagrada upravi in nadzornemu svetu ne podeli.

Delničarji so prav tako potrdili imenovanje revizorske družbe KPMG Slovenija, d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2008.


<<   Nazaj