12. redna seja skupščine Elektro Gorenjska, d.d.

12. redna seja skupščine EG

Na podlagi 43. člena statuta družbe  ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava sklicuje

12. redno sejo skupščine ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,

ki bo v torek, 26. avgusta 2008, ob 9. uri na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, (sejna soba - II. nadstropje) z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa predsednika uprave je:

Izvoli se:

  • za predsedujočo skupščini: Branka Neffat
  • preštevalki glasov: Monika Boltežar, Marjeta Rozman

Seji bo prisostvoval vabljen notar Vojko Pintar.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2007, z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2007 ter jima podeljuje razrešnico

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2007 v znesku 1.041.599,54 EUR se uporabi:

  • del bilančnega dobička v višini 657.948,73 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
  • del bilančnega dobička v višini 383.650,81 EUR se razporedi na preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

2. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

"Upravi in nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov leta 2008 izplača nagrado za uspešno delo v bruto znesku 50.000,00 EUR, po razdelitvi, ki jo potrdi nadzorni svet."

3. Spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe ter spremembe in dopolnitve statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

a) Potrdijo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe po predlogu uprave in nadzornega sveta zaradi uskladitve z Standardno klasifikacijo dejavnosti - SKD 2008 (Ur. l. RS, št. 69/2007 in 17/2008).

Spremembe in dopolnitve dejavnosti veljajo z dnem potrditve na skupščini.

b) Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta, ki se nanašajo na spremembe dejavnosti družbe.

V statut družbe se za 53. členom doda nov člen, ki se glasi:

"Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku."

c) V 55. členu statuta se črta III. odstavek.

Čistopis statuta na podlagi sprejetih sklepov skupščine potrdi notar.

4. Pooblastilo poslovodstvu za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

"Sklene se pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku. Skupščina pooblašča upravo za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Za sklenitev pogodbe je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta."

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2008

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

"Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2008 skupščina imenuje družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana."

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,  vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06, 10/08) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-gorenjska.si.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom skupščine.

Vljudno vabljeni.

mag. Jože Knavs


<<   Nazaj