Sklepi 11. redne seje skupščine Elektra Gorenjska

Na današnji 11. redni seji skupščine Elektra Gorenjska, podjetja za distribucijo električne energije, d. d., ki je potekala na sedežu družbe, so se delničarji seznanili z revidiranim letnim poročilom za leto 2006 in s poslovanjem podjetja.

Skupščina, na kateri je bilo prisotno 83,68 % zastopanega kapitala družbe, je potrdila delo uprave in nadzornega sveta ter podelila razrešnico za preteklo poslovno leto.

Delničarji so odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je 31. 12. 2006 znašal 730.723,43 EUR, in sprejeli predlog sklepa večinskega lastnika, da se le ta razporedi:

  • za dividende v višini 347.072,62 EUR, kar je 0,02 EUR bruto dividende na delnico
  • v preneseni dobiček v višini 383.650,81 EUR.

Dividende se bodo izplačevale v roku 30 dni od zasedanja skupščine.

Upoštevajoč letos sprejeti sklep Vlade Republike Slovenije o stališčih glede nagrajevanja članov Nadzornih svetov, je skupščina potrdila predlog določitve višine sejnin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta.

Pri 4. točki dnevnega reda o spremembi in dopolnitvi statuta družbe in potrditvi čistopisa statuta družbe je bil sprejet predlog, ki je bil posredovan s strani večinskega lastnika, Vlade Republike Slovenije.

Delničarji so prav tako potrdili imenovanje revizorske družbe KPMG Slovenija, d.o.o. za revidiranje poslovnih izkazov v letu 2007.

 


<<   Nazaj