11. redna seja skupščine Elektro Gorenjska, d. d.

Na podlagi 45. člena statuta družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d. uprava sklicuje

11. redno sejo skupščine ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

ki bo v sredo, 29. avgusta 2007 ob 10. uri na sedežu družbe
v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, (sejna soba - II. nadstropje) z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

 • za predsedujočo skupščini: Branka Neffat
 • preštevalki glasov: Romana Božnar, Vesna Kranjc

Seji bo prisostvoval vabljen notar Vojko Pintar.

Utemeljitev:

Za strokovno vodenje in nemoteno delovanje skupščine uprava predlaga skupščini, da se izvoli predsedujoča skupščini in preštevalki glasov. V skladu s predpisi bo na seji prisostvoval ( za vodenje zapisnika), notar.

2. a) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2006 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 ter jima podeljuje razrešnico.

2. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2006

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2006 znaša 175.110.561,57 SIT in se v višini 133.524.320,24 SIT razporedi v druge rezerve iz dobička, v višini 41.586.241,33 SIT pa se razdeli delničarjem v obliki dividend.

Bruto dividenda na delnico znaša 0,01 EUR na delnico. Dividende bo družba izplačala najkasneje v 90 dneh od dneva sprejema sklepa na skupščini. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki so bili vpisani v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD na dan zasedanja skupščine.

Utemeljitev:

V skladu s statutom in ZGD-1 se skupščina seznani z letnim poročilom in sprejema sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina odloča tudi o uporabi bilančnega dobička, zato sta uprava in nadzorni svet podala predlog o uporabi bilančnega dobička.

 

3. Sejnina za člane nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skladno s Sklepom o stališčih glede nagrajevanja članov Nadzornih svetov, ki ga je Vlada RS sprejela dne 15.2.2007, znaša sejnina za predsednika Nadzornega sveta bruto 858,00 €, za člane Nadzornega sveta pa znaša bruto 660,00 €, za redne in izredne seje; za korespondenčne seje pa znaša 80 % redne seje. Predsedniku in članom Nadzornega sveta se povrnejo tudi materialni stroški (dnevnice in prevozni stroški) po predpisih, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske družbe.

Utemeljitev:

V skladu s sklepom vlade o nagrajevanju članov nadzornih svetov je podan predlog o določitvi sejnine za člane nadzornega sveta.

4. Spremembe in dopolnitve statuta družbe in potrditev čistopisa statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

4.1 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta.

 • črta se četrti člen,
 • v dvanajstem členu se doda za kratico ZGD številka 1 (ZGD-1),
 • črta se devetnajsti člen,
 • v prvem odstavku osemindvajsetega člena se namesto zneska "834.585,21" navede znesek "834.000,00" in namesto zneska "417.292,60" se navede znesek "417.000,00"
 • druga alineja enainštiridesetega člena se nadomesti z besedilom:
  "preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in sestavi pisno poročilo za skupščino družbe,
 • v drugi alineji petdesetega člena se črta besedilo v oklepaju,
 • v prvem odstavku štiriinpetdesetega člena statuta se v zadnji vrstici črtajo besede "za potrditev letnega poročila",
 • črta se drugi odstavek štiriinpetdesetega člena.

4.2 Potrdi se čistopis statuta.

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se spremeni in dopolni statut družbe zaradi doslednega upoštevanja ZGD-1, saj Elektrodistribucijsko podjetje ne bo več javno podjetje.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2007

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2007 skupščina imenujem družbo KPMG POSLOVNO SVETOVANJE d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Utemeljitev:

V skladu z ZGD-1 nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje pooblaščene revizijske družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 298/2. členom ZGD-1 (Ur.l.RS, št. 42/06) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe http://www.elektro-gorenjska.si

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom skupščine.

Vljudno vabljeni.

Predsednik uprave
mag. Jože Knavs

Član uprave
mag. Andrej Šušteršič


<<   Nazaj