Dobava NN in SN kablov in kabelskega pribora.

Dopolnitev 8 - 14. 7. 2016

Naročnik objavlja novo, popravljeno tehnično specifikacijo za sklop 1.

Tabela tehničnih podatkov za sklop 1 - nova2

Tabela tehničnih podatkov za sklop 1 - nova2 (Word)

Dopolnitev 7 - 14. 7. 2016

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer
- tehnično specifikacijo za 2. sklop,
- veljavnost pogodbe za 3. sklop: pogodba bo z izbranim ponudnikom v 3. sklopu sklenjena za obdobje od 1. 4. 2017 (oziroma od podpisa, če bo ta kasnejši) do 31. 3. 2018. Zaradi krajšega obdobja veljavnosti pogodbe in posledično količin, naročnik na svoji spletni strani objavlja tudi nov predračun za 3. sklop.

Tabela tehničnih podatkov za sklop 2 - nova

Tabela tehničnih podatkov za sklop 2 - nova (Word)

Ponudbeni predračun sklop 3 - nov

Ponudbeni predračun sklop 3 - nov (Word)

Dopolnitev 6 - 12. 7. 2016

Naročnik objavlja popravljeno oziroma dopolnjeno tehnično specifikacijo za sklop 1.

Tabela tehničnih podatkov za sklop 1 - nova

Tabela tehničnih podatkov za sklop 1 - nova (Word)

Dopolnitev 5 - 7. 7. 2016

Naročnik na svoji spletni strani objavlja spremembo razpisne dokumentacije (sprememba v podtočki 3.3. točke 18 razpisne dokumentacije), vključno z dopolnitvijo razpisne dokumentacije (nova podtočka 3.5. točke 18 razpisne dokumentacije, nova PRILOGA D/6 in dopolnjena tehnična specifikacija za sklop 3).

Obvezna vsebina ponudbe - pogoji in dokazila 

Nov obrazec PRILOGA D/6

Tabela tehničnih podatkov za sklop 3 - nova

Tabela tehničnih podatkov za sklop 3 - nova (Word)

Dopolnitev 4 - 29. 6. 2016

Naročnik na svoji spletni strani objavlja popravek 18. točke razpisne dokumentacije, sprememba je v podtočki 3.3.

Obvezna vsebina ponudbe - pogoji za sodelovanje

Naročnik na svoji spletni strani objavlja nov ponudbeni predračun za sklop 4  in novo tabelo tehničnih podatkov za sklop 4, dodani sta točki 7 in 8.

Ponudbeni predračun za sklop 4

Tabela tehničnih podatkov za sklop 4

Dopolnitev 3 - 28. 6.2016

Naročnik objavlja dopolnjeno tabelo tehničnih podatkov za sklop 4 in popravljeno pogodbo - Priloga D/5 - spremenjen je 21 člen.

Tabele tehničnih podatkov za sklop 4

Priloga D/5 Pogodba

Dopolnitev 2 - 10. 6. 2016

Naročnik objavlja dopolnitev razpisne dokumentacije, in sicer dodaja novo 12.a točko.

Nova 12.a točka

Dopolnitev 1 -  9. 6. 2016

Naročnik objavlja dodaten obrazec: Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov, ki ga mora ponudnik izpolnjenega, podpisanega in žigosanega priložiti ponudbi.

Podrobnosti razpisa si lahko ogledate na Portalu javnih naročil, kjer je objavljen tudi ESPD obrazec.

Rok za oddajo ponudb je 28. 7. 2016 do 8.30 ure.

Razpisna dokumentacija

Ponudba s ponudbenim predračunom

Priloge

Tabele tehničnih podatkov

93

Elektro Gorenjska, d. d.

Dobava NN in SN kablov in kabelskega pribora, št. JN16-004


<<   Nazaj