Uporaba (zagotavljanje) licenc programske opreme Microsoft

OBVESTILO - 2. 12. 2021

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 15. 12. 2021 do 10. ure, rok za odpiranje ponudb je istega dne ob 10.01 uri.

OBVESTILO - 26. 11. 2021

Zaradi podaljševanja rokov za oddajo ponudb v predmetnem javnem naročilu, naročnik potencialne ponudnike opozarja, da naj bodo pozorni na veljavnost ponudbe (v skladu s 5. točko dokumentacije JN mora ponudba veljati najmanj šest mesecev od dneva, določenega za oddajo ponudb). V zvezi s tem morajo ponudniki upoštevati tudi ustrezno veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (12. točka dokumentacije JN), ki mora biti veljavno najmanj tako dolgo, kot je veljavna ponudba. Če so ponudniki že pridobili finančno zavarovanje, npr. bančno garancijo, se veljavnost le-tega lahko podaljša tudi z dodatki s strani banke.

OBVESTILO - 22. 11. 2021

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 6. 12. 2021 do 10. ure, rok za odpiranje ponudb je istega dne ob 10.01 uri.

OBVESTILO - 8. 11. 2021

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, in sicer je nov rok 23. 11. 2021 do 10. ure, rok za odpiranje ponudb je istega dne ob 12. uri.

POPRAVEK 3 - 28. 10. 2021

Naročnik objavlja popravljen osnutek pogodbe (PRILOGA D/9) – sprememba v 2. in 6. členu. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati zadnje objavljeno verzijo pogodbe.

Osnutek pogodbe - popravek

POPRAVEK 2 - 26. 10. 2021

Naročnik objavlja popravek ponudbenega predračuna. Popravki oziroma dodatne tabele so pri naročnikih HSE, ELES, Plinovodi in Savske elektrarne Ljubljana.

Ponudbeni predračun - popravek 2

POPRAVEK 1 - 8. 10. 2021

Naročnik objavlja popravek ponudbenega predračuna. Popravki so označeni z modro barvo.

Ponudbeni predračun

Podrobnosti naročila si lahko ogledate na Portalu javnih naročil.

Rok za oddajo ponudb je 6. 12. 2021 do 10. ure.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudba


<<   Nazaj