Vplivi na okolje

Hrup, elektromagnetno sevanje (EMS) elektroenergetskih naprav ter svetlobno onesnaževanje

Pri projektiranju in postavitvi novih elektroenergetskih objektov družba upošteva zakonodajo, ki obravnava tovrstne škodljive vplive na okolje, kot so elektromagnetno sevanje (EMS) elektroenergetskih naprav, hrup elektroenergetskih naprav in svetlobno onesnaževanje.

Elektromagnetno sevanje

Elektro Gorenjska skladno z vsemi postopki pri izgradnji in obratovanju posamezne razdelilno transformatorske postaje (RTP) izvaja periodične meritve EMS, s pomočjo katerih preverjamo vrednosti sevanja in posledično morebitne škodljive vplive na okolje.

Dosedanje meritve EMS so pokazale, da se izven varovanih območij elektroenergetskih naprav nikjer ne pojavljajo prekomerne vrednosti, zato dodatni ukrepi varstva pred sevanjem niso potrebni.

Hrup

Hrup, ki ga povzročajo transformatorji v transformatorskih postajah (SN/NN) ne presega dovoljenih mej, ki jih opredeljujejo obstoječi predpisi. Pri razdelilnih transformatorskih postajah (VN/SN) se skladno z zakonodajo izvaja monitoring hrupa vsakih pet let na lokacijah, kjer je to potrebno.

Svetlobna onesnaženost

Skladno z zakonodajo izvajamo tudi meritve osvetljenosti in projekte svetlobnega nesnaževanja razsvetljave za stikališča RTP in dvorišča poslovnih objektov. V letu 2011 so bili izdelani projekti svetlobnega onesnaževanja za vse objekte RTP 110/20 kV.

V nadaljevanju je predstavljeno tudi aktualno Poročilo o ravnanju z okoljem in poročilo o varnosti in zdravju pri delu.