Vsebina DPN

Predmet DPN so prostorske ureditve za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik – Visoko vključno z vključitvijo RTP 110/20 kV Brnik. Sestavni del daljnovoda in RTP 110/20 kV Brnik ter s tem vsebine DPN so tudi vsi potrebni pripadajoči funkcionalni objekti ter povezave z obstoječim oziroma predvidenim prenosnim elektroenergetskim sistemom, kakor tudi vsi pripadajoči sistemi in naprave katodne zaščite, kabelske kanalizacije za potrebe nadzora elektroenergetskega omrežja in postaj.