Udeleženci postopka priprave načrta

V skladu z ZUPUDPP v postopku priprave načrta sodelujejo pobudnik, koordinator, investitor in izdelovalec načrta.

Pobudnik priprave načrta je Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,  koordinator  pa Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor.

Daljnovod ima distribucijski značaj in poteka po območju dveh sistemskih upravljavcev distribucijskega omrežja Elektro Gorenjska in Elektro Ljubljana. Investitorja načrtovane prostorske ureditve sta obe navedeni podjetji, pri čemer bo delež investitorstva določen v medsebojnih pogodbenih razmerjih.

Izdelovalec DPN za fazo pobude in fazo priprave študije variant je podjetje Ljubljanski urbanistični zavod d. d., Ljubljana.