Faza pobude in potrditve sklepa na Vladi RS

Postopek načrtovanja za izgradnjo daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik - Visoko se je skladno z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/2010) začel z izdelavo pobude.

Postopek poteka faze pobude in potrditve sklepa o pripravi DPN na Vladi RS je prikazan na spodnjem diagramu.

Faza pobude in potrditve sklepa na Vladi RS

 Pobuda je utemeljena v:

  • Načrtu razvoja elektroenergetskega omrežja 2009-2018 (Elektro - Slovenija d. o. o., marec 2009)
  • Načrtu razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2009 do 2018 (SODO d.o.o., Zagrebška cesta 85, 2000 Maribor, april 2009)
  • Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt)
  • Uredbi o prostorskem redu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt)
  • Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP) (Uradni list RS, št. 57/04).

Pobuda je dokumentirana z gradivom:

  • Analiza utemeljenosti izgradnje daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik – Visoko, (EIMV , referat št. 1776, Ljubljana 2006)
  • Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro Ljubljana – Dolenjska, EIMV, referat št. 1799/4, 2007.

Investitorja Elektro Ljubljana in Elektro Gorenjska sta predložila Pobudo za DPN za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik – Visoko, ki jo je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, št. projekta 7155, april 2011.

Pripravljavec državnega prostorskega načrta (MOP DzP) je na podlagi 19. člena ZUPUDPP z dopisom št. 35009-4/2010 z dne 17. 6. 2011 pozval nosilce urejanja prostora, da podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev oz. območja le-teh. 

Po pridobitvi smernic vseh nosilcev urejanja prostora je bila izdelana Analiza smernic, izdelovalec LUZ d.d. Ljubljana.

Vlada Republike Slovenije je na 172. redni seji dne 9. 2. 2012 pod točko 18 sprejela

Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za daljnovod DDC 2 x 110 kV Kamnik – Visoko.