Faza izdelave Študije variant s predlogom najustreznejše variante in izdelave okoljskega poročila

Postopek poteka faze izdelave študije variant in potrditve najustreznejše variante na Vladi RS je prikazan na spodnjem diagramu.

Študija variant s predlogom najustreznejše variante

Predmet in namen Študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve trase daljnovoda 2 x 110 kV Kamnik – Visoko (v nadaljevanju ŠV) je medsebojna primerjava in vrednotenje  variant poteka daljnovoda. Za variante so bile izdelane strokovne podlage, ki so prostorsko ureditev obravnavale s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. V ŠV so povzete ugotovitve strokovnih podlag, izvedeno je vrednotenje po posameznih vidikih ter sintezno vrednotenje in primerjava variant. 

Okoljsko poročilo

Osnovni namen okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) je zagotoviti objektiven pregled in oceno verjetnih vplivov izvedbe DPN za posamezno varianto na vse segmente okolja, naravo, na kulturno dediščino in zdravje ljudi ter vključenost okoljskih ciljev v postopku CPVO.

Postopek CPVO vodi MOP s ciljem zagotavljanja visoke ravni varstva okolja z vključevanjem okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje OPPN, ki vodijo k trajnostnem razvoju območja. CPVO mora biti izvedena med pripravo DPN ter pred njegovim sprejetjem. Idealno je, da izdelava OP poteka vzporedno in tvorno z izdelavo DPN, ker le ta način dela omogoča kvalitetno vpetost okoljskih vidikov v nek prostor.