Tehnična izvedba

Predvideni potek daljnovodne povezave

Pričetek novega daljnovoda predstavlja zaključni steber obstoječega 110 kV daljnovoda, ki je že zgrajen in poteka od RTP Jesenice do RP Predora (poleg predora Karavanke). Po priključku na obstoječi steber novi daljnovod v smeri Kranjske Gore poteka po spodnjem delu pobočja Karavank v oddaljenosti cca. 250 m nad regionalno ceste Jesenice - Kranjska Gora. Pred vasjo Dovje se postopoma dviguje nad vas in jo zaobide v oddaljenosti več kot 300 m. Na zahodni strani vasi se ponovno spušča v obstoječo traso 35 kV daljnovoda. Tako poteka proti zahodu do naselja Belca, mimo Podkuž, nad Komunalno bazo in ČN Kranjska Gora do prvih hiš v Spodnjih Rutah. Tu se spusti iz pobočja, kjer je na zadnjem daljnovodnem stebru napravljen prehod iz daljnovoda v kabelsko izvedbo, na ravnino.

Zemeljski kabel prečka regionalno cesto R1-201/0203 na mestu stične točke regionalne ceste in kolesarske poti (bivša trasa železnice). Od tu dalje kablovod po severni strani vseskozi sledi trasi kolesarske poti z manjšimi odmiki z namenom izogibanja gozdu ali manjšim zaselkom do Gozd Martuljka. Tik pred prečkanjem Save Dolinke na kratko prečka kolesarsko pot, po prečkanju Save pa se zopet vrne na severno stran in poteka naprej ob kolesarski poti proti Kranjski Gori. Pred naseljem Log zapusti kolesarsko pot ter s prečkanjem proti jugu s potekom ob gozdni meji ter po J strani mimo pokopališča nadaljuje do RTP Kranjska Gora.

Posamezni deli trase so predstavljeni na kartah:

Tehnični podatki za gradnjo nadzemnega daljnovoda so naslednji:

Napetost: 110 kV
Vodniki: 6 x 243-A11/39-ST1 (240/40 A1/Fe)
Zaščitna vrv: OPGW z 48 optični vlakni, AY/ACS 101/41-10,8
Kabli 110 kV: za primer 110 kV 3x XLPE 650 mm2, baker
Optični kabel: TOSM - 48 vlaken
Izolacija: izolatorske verige sestavljene iz kompozitnih izolatorjev. Izolacijski nivo Si 123.
Stebri: jekleni predalčni, zaščiteni proti koroziji z vročim cinkanjem in barvanjem
Tip stebrov: dvosistemski, z obliko glave "DONAVA"

Steber tip Donava 1 (PDF 71 kB)

Steber tip Donava 2 (PDF 86 kB)

Tehnični podatki za gradnjo podzemnega daljnovoda so naslednji:

Napetost: 110 kV
Kabli 110 kV: za primer 110 kV 3x XLPE 650 mm2, baker
Optični kabel: TOSM - 48 vlaken
Minimalna globina: 1,2 m
Povprečna globina: 1,2 - 1,5 m
Način polaganja: v ravninski ali trikotni formaciji, pri križanju cest ter podzemne komunalne in energetske infrastrukture se kabel namesti v zaščitne PE cevi

Energetski kabel - presek (PDF 86 kB)

Energetski kabel - način polaganja (PDF 75 kB)