Občinski podrobni prostorski načrt

Splošno

Zakon o prostorskem načrtovanju ureja prostorsko načrtovanje ter določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter postopke za pripravo in sprejem. Cilj prostorskega načrtovanja je omogočati skladen prostorski razvoj z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področjih varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, varstva naravnih virov in drugo.

Občinski podrobni prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve, med drugimi tudi gospodarsko javne infrastrukturo lokalnega pomena.

Z OPPN se podrobneje določi območje prostorskega načrta, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostora, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje naravne in kulturne dediščine, varstvo okolja in narave in drugo.

Postopek OPPN se prične s sklepom, ki ga sprejme župan in objavi v Uradnem listu RS. Po pripravi Osnutka OPPN se le tega pošlje nosilcem urejanja prostora z namenom pridobitev smernic, hkrati pa Ministrstvo za okolje in prostor pisno sporoči občini ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Ob upoštevanju pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora se izdela Dopolnjeni osnutek OPPN.

Po izdelanem Dopolnjenem osnutku se omogoči sodelovanje javnosti z javno razgrnitvijo OPPN, kjer se z javno obravnavo pridobijo tudi pripombe in predlogi javnosti.

Po zaključeni razgrnitvi občina na osnovi pridobljenih pripomb in predlogov javnosti zavzame stališča, na osnovi katerih se pripravi Predlog OPPN. Le tega se ponovno posreduje nosilcem urejanja prostora in pridobi mnenja o upoštevanju predhodno danih smernic.

V kolikor so pridobljena mnenja pozitivna, občina predloži Predlog OPPN v sprejem Občinskemu svetu. Predlog OPPN sprejme Občinski svet z odlokom in ga objavi v Uradnem listu RS.

OPPN 110 kV daljnovod Jesenice - Kranjska Gora

Projekt 110 kV povezave Jesenice - Kranjska Gora je bil predstavnikom občinske uprave Kranjska Gora prvič predstavljen v letu 2006. Na osnovi ugotovljenega skupnega interesa je bil sprejet dogovor, da občina v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju prevzame izvedbo postopka OPPN, investicijo postopka pa v celoti krije investitor Elektro Gorenjska, d. d..

Dne 11. 12. 2007 je bil v Uradnem listu RS, številka 113, objavljen Sklep o pripravi OPPN za DV 2x110 kV RTP Jesenice (Predor) - RTP Kranjska Gora.

Osnutek OPPN je bil izdelan v februarju 2008 in 12. 2. 2008 poslan pristojnim soglasje dajalcem z namenom pridobivanja smernic. Smernice so podali:

 1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Ljubljana
 2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje
 3. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, OE Kranj
 4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo Ljubljana
 5. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje
 6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Ljubljana
 7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana
 8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj
 9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled
 10. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj
 11. Elektro Gorenjska, Kranj
 12. Telekom Slovenije, PE Kranj
 13. UPC Telemach, Ljubljana 
 14. JP Komunala Kranjska Gora, Kranjska Gora
 15. Ministrstvo za kmetijstvo, Ljubljana

Na osnovi pridobljenih smernic je bil tudi s pomočjo ostale projektno tehnične dokumentacije izdelan Dopolnjen osnutek OPPN, ki bo predvidoma javno razgrnjen po upoštevanju mnenj lokalnih skupnosti na neformalnih zborih krajanov, ki bodo organizirani v ta namen.