Izhodišča

Splošno

Razvoj distribucijskega omrežja Elektro Gorenjska, d. d., temelji na prognozi obremenitev izdelanih na osnovi podatkov o porabi električne energije po transformatorskih postajah 20/0.4 kVv, 20 kV izvodih iz RTP in koničnih obremenitev večjih odjemalcev. Strateške razvojne študije za Elektro Gorenjska, d. d., izdeluje Elektroinštitut Milan Vidmar.

Študije EIMV

V letu 2004 je bila za Elektro Gorenjska, d. d., izdelana študija z naslovom Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro Gorenjska, EIMV, Študija št.: 1682/2, Ljubljana 2004, ki je obravnavala razdeljevalno omrežje na področju Zgornje Gorenjske. Za kratkoročni razvoj študija:

  • ugotavlja problematično rezervno napajanje Kranjske Gore

  • predlaga položitev dveh kablov 20 kV od Jesenic do Kranjske Gore.

Zaradi visokih obremenitev, ki so bistveno odstopale od pričakovanih, je bila za področje Zgornje Gorenjske v letu 2006 izdelana posebna študija z naslovom Analiza napajanja povečanega odjema na območju RTP Kranjska Gora, EIMV, Študija št.: 1777, Ljubljana 2006. Študija na osnovi novejših podatkov določa predvidene obremenitve omenjenega področja in predlaga nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja. Glavne ugotovitve so:

  • za dolgoročno zanesljivo osnovno napajanje je potrebno zgraditi 110 kV povezavo Jesenice - Kranjska Gora
  • na področju Kranjske Gore je potrebno zgraditi novo RTP 110/20 kV.