Daljnovod Jesenice - Kranjska Gora

Strateške študije razvoja distribucijskega omrežja Elektro Gorenjska, d. d., dodatno podprte z raziskavami posameznih napajalnih področij, za dolgoročno reševanje napajanja Zgornjesavske doline z električno energijo utemeljujejo izgradnjo nove 110 kV povezave med RTP Jesenice in Kranjsko Goro ter izgradnjo pripadajoče RTP Kranjska Gora 110/20 kV.

Daljnovodna povezava bo zagotavljala nemoteno preskrbo z električno energijo in omogočala prihodnji razvoj Zgornjesavske doline tako v smislu razvoja ožjega področja Kranjske Gore, kot tudi širšega območja cele doline.

Občina Kranjska Gora je v dogovoru z investitorjem Elektro Gorenjska, d. d., na osnovi dolgoročnega plana pričela z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta, kot ga predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.

Zaradi pomembnosti načel ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora, načel upoštevanja varstva narave in varstva naravne in kulturne dediščine, so bili še pred pričetkom načrtovanja trase daljnovoda k sodelovanju povabljeni vsi pomembni nosilci urejanja prostora, ki po strokovni plati skrbijo za ohranjanje tega občutljivega prostora.

V dogovoru z Zavodom za varstvo narave RS, Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine RS ter Zavodom Triglavski narodni park je bila po obdelavi različnih variant natančno tehnološko obdelana in v skladu s pridobljenimi smernicami pripravljena tudi predlagana varianta umestitve daljnovoda v prostor.

Daljnovodna povezava je v prvem delu, od priključka na obstoječem 110 kV daljnovodu pri Predoru Karavanke do naselja Spodnje Tabre predvidena v nadzemni izvedbi, od tu naprej do Kranjske Gore pa je predvideno polaganje zemeljskega kabla.

Predlagana varianta daljnovoda se izogiba urbanim področjem na način, da ne vpliva na bivalne razmere ob hkratnem upoštevanju vseh strokovnih zahtev pri umeščanju tovrstnih objektov v prostor.

Ob strokovno izdelani projektni dokumentaciji so bile istočasno izdelane tudi študije morebitnih vplivov na okolje v smislu preverjanja elektromagnetnega in elektrostatičnega sevanja ter vplivov na ostale infrastrukturne objekte. Poročila potrjujejo, da so s predlagano varianto tovrstni vplivi na prostor zanemarljivi.

Za kompleksno oceno vplivov daljnovoda na prostor je bilo izdelano tudi Okoljsko poročilo, ki ob upoštevanju nekaterih omilitvenih ukrepov potrjuje pravilnost izbrane variante. 

Aktualno

26.11.2009
Vabilo na Zbor krajanov KS Dovje Mojstrana

Arhiv