Sevanje

Daljnovod visoke napetosti 110 kV, ki je načrtovan med Železniki in Bohinjsko Bistrico, bo vir nizkofrekvenčnega (50 Hz) elektromagnetnega sevanja (EMS). Za ta sevanja veljajo v Sloveniji strožji kriteriji, kot jih določajo smernice Mednarodne komisije za varstvo pred sevanji (ICNIRP) in usmeritve EU.

Slovenski kriteriji v največji meri zagotavljajo najvišjo stopnjo varovanja okolja in zdravja ljudi pred EMS.

Poročilo Elektroinštituta Milan Vidmar, pooblaščenega inštituta za opravljanje ocen o predvidenem elektromagnetnem sevanju načrtovanega daljnovoda, kaže, da bodo vrednosti sevanja daljnovoda Železniki – Bohinjska Bistrica manjše, kot je dovoljeno po naši strogi zakonodaji (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, Uradni list RS 70/1996).

Elektromagnetno sevanje ne bo ogrožalo okolja in zdravja krajanov. Po predpisih mora biti daljnovod oddaljen najmanj 15 m od naseljenega objekta, načrtovana trasa daljnovoda pa se izogiba tako naseljem kot tudi vsem objektom, ki so namenjeni za bivanje.


Konture, ki povezujejo točke istih vrednosti E, v pravokotni prerezni ravnini na os daljnovoda (donava), za 110 + 20kV (hspodnjega vodnika = 14 m)