Potek trase

Trasa predvidenega daljnovoda poteka od Železnikov preko Soriške planine do Bohinjske Bistrice.

Prva načrtovana trasa (plava linija) bi potekala v smeri od Železnikov, južno mimo Podlonka, Prtovča, Torke in Zg. Danj do Soriške planine ob obstoječem 20 kV lesenem daljnovodu in nato mimo Nemškega Rovta do Bohinjske Bistrice. Ta trasa bi potekala po sredini območja strogega varovanja kulturne dediščine in smo jo na osnovi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine in ostalih soglasodajalcev spremenili tako, da se čim bolj izogne zavarovanim območjem (rdeča linija).


Potek trase, predhodna in aktualna verzija

Izvedba projekta je načrtovana z uporabo sodobnih tehnologij, ki omogočajo čim bolj neopazno umeščanje daljnovoda v okolje.

V ta namen predvidevamo lomljenje trase pod različnimi koti glede na os vzhod - zahod in nepravilne oblike posekov na gozdnih predelih, prav tako pa je predvidena možnost izbire različnih vrst in oblik stebrov. Barva stebrov bo prilagojena najpogosteje prisotnemu tonu pokrajine. Tudi višina drogov bo prilagojena višini dreves na posameznih območjih.