O daljnovodu

Električna energija je osnovna dobrina sodobne družbe, nujna za današnji način življenja in ohranjanje življenjskega standarda. Predstavlja tudi osnovni pogoj in gibalo za razvoj.

Področji Selške in Bohinjske doline še nimata zagotovljenih pogojev za zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo. To bi bilo doseženo z izgradnjo še manjkajočega daljnovoda Bohinjska Bistrica - Železniki, ki bi zaključil visokonapetostno 110 kV elektroenergetsko zanko Gorenjske RTP Okroglo - RTP Moste - RTP Bohinj - RTP Železniki - RTP Škofja Loka - RTP Okroglo. Zanka ne bi izboljšala le zanesljivosti napajanja, temveč tudi kakovost oskrbe obeh dolin, prav tako pa tudi celotnega škofjeloškega področja, ki se vedno bolj podjetniško razvija.

Potrošnike na področju Bohinja trenutno oskrbujemo z električno energijo po 35 in 20 kV vodih iz RTP Moste, potrošnike na področju Selške doline pa z električno energijo po 35 in 20 kV vodih iz RTP Škofja Loka in delno tudi iz RTP Labore.

Gradbeno_dovoljenje_pravnomocno_avg_2013