Pogosta vprašanja in odgovori

 Najpogostejša vprašanja in odgovori vezana na distribucijsko omrežje:

1. Kako poteka postopek priključitve na distribucijsko omrežje?

a. Na osnovi idejne zasnove investitor oz. njegov pooblaščenec pri izvajalcu distribucije vloži zahtevo za izdajo projektnih pogojev in soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje. Soglasje za priključitev se izda lastniku zemljišča oz. objekta, ki je predmet priključitve.

b. Po dokončnosti veljavnosti izdanega soglasja za priključitev in  pred pričetkom gradnje priključka, skleneta imetnik soglasja in izvajalec distribucije pogodbo o priključitvi, s katero določita medsebojna razmerja, ki zadevajo izvedbo priključka, lastništvo in samo priključitev. V pogodbi se določi tudi znesek omrežnine za priključno moč in neposredni stroški priključevanja s strani izvajalca distribucije.

c. Po izvedbi  priključka in izpolnjenih pogojih iz soglasja za priključitev ter drugih medsebojnih obveznosti iz sklenjene pogodbe o priključitvi  uporabnik zaprosi  izvajalca distribucije za priključitev (zahteva za priključitev in dostop do omrežja s prilogami). Če je za objekt po predpisih o graditvi objektov potrebno gradbeno dovoljenje, je objekt možno priključiti le, če je gradbeno dovoljenje zanj dokončno.

d. Na podlagi zahteve za priključitev izvajalec distribucije  opravi pregled izvedenega priključka skladno z veljavno zakonodajo in pogoji, ki so določeni v soglasju za priključitev. V kolikor je priključek izveden skladno z vsemi zahtevami, izvajalec distribucije  uporabnika najkasneje v 8 – ih dneh priključi na omrežje.

e. Pred priključitvijo mora imeti uporabnik sklenjeno z dobaviteljem električne energije Pogodbo o dobavi električne energije  in z izvajalcem distribucije Pogodbo o dostopu do omrežja. Pogodbo o dostopu do omrežja lahko po pooblastilu uporabnika sklene tudi dobavitelj.

2. Kje lahko uredim postopek priključitve na distribucijsko omrežje?

Postopek priključevanja se lahko izvede na sedežu družbe Elektro Gorenjska, v Službi za uporabnike omrežja, vsak delovnik med 7.30 in 14.00 uro, ob sredah do 16. 00 ure, v petkih do 13. ure.

Na spletni strani www.elektro-gorenjska.si je predstavljen postopek, katere dokumente mora stranka predložiti, prav tako se nahaja vloga za izdajo projektnih pogojev in izdajo soglasja.

Za podrobne informacije in izdajo soglasij so za vas na voljo v Službi za uporabnike omrežja, na telefonski številki 04/2083-238.

3. Kdaj je obstoječemu uporabniku potrebno pridobiti soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje?

Obstoječi uporabnik omrežja mora zaprositi za novo soglasje za priključitev, če se spremenijo osnovni parametri priključka, glede katerega je bilo izdano soglasje, zlasti pa v naslednjih primerih:

 • sprememba priključne moči,
 • sprememba tehničnih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano soglasje za priključitev,
 • sprememba skupine končnih odjemalcev (razvrščanje v skupine je urejeno v  splošnih      pogojih za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja).

Če odjem ali oddaja na priključku preseže v izdanem soglasju za priključitev dovoljeno priključno moč, izvajalec distribucije s predhodnim pisnim obvestilom obvesti imetnika soglasja, da mora zaprositi za novo soglasje ali znižati odjem ali oddajo električne energije na višino dovoljene priključne moči. Novo soglasje za priključitev, nadomesti prejšnje soglasje za priključitev.

4. Kje lahko vložimo vlogo za izdajo soglasja za priključitev?

Vlogo za izdajo soglasja za priključitev se vloži na sedežu družbe, Elektro Gorenjska, Ulica Mirka Vadnova 3, in sicer  v Službi za uporabnike omrežja, na okencu Soglasja. Za vse informacije smo za vas na voljo v Službi za uporabnike omrežja, na telefonski številki 04/2083-238, vsak delovnik med 7.30 in 14.00 uro, ob sredah do 16. 00 ure, v petkih do 13. ure.

5. Ali je potrebno za začasni gradbeni priključek pridobiti soglasje za priključitev?

Za priključitev začasnih objektov in gradbišč, ki jih je mogoče priključiti na elektroenergetsko omrežje po predpisih o graditvi objektov, mora uporabnik pridobiti soglasje za priključitev za določen čas. Soglasje velja največ eno leto, na podlagi pisne vloge uporabnika pa se lahko podaljša največ dvakrat, vsakokrat največ za eno leto.

6. Pridobljeno je novo soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje. Kako dolgo je to soglasje veljavno?

Dokončno izdano soglasje za priključitev ima veljavnost 2 leti.

7. Ali lahko obstoječe soglasje prenesemo na drugo lokacijo?

Prenos pravic iz soglasja za priključitev na drugo lokacijo ni mogoč.

8. Kako se obračunava omrežnina?

Za določanje cen za uporabo omrežij je uporabljena metoda poštne znamke. Metoda poštne znamke predstavlja sistem enotnega obračunavanja uporabe omrežja ne glede na dolžino prenosne poti in ne glede na lokacijo. Metoda velja za vse napetostne nivoje in za vse vrste uporabnikov. Uporabo omrežja uporabnik oz. njegov pooblaščenec (dobavitelj električne energije, če je račun za električno energijo in uporabo omrežja skupen) plačuje pristojnemu  izvajalcu distribucije. Cenik določa Javna agencija za energijo in je javno objavljen. Več informacij najdete na spletni strani Javne agencije za energijo.

9. Kaj so obratovalne ure?

Letne obratovalne ure se uporabljajo za razvrstitev končnega odjemalca v odjemno skupino in se določijo iz razmerja med izmerjeno energijo, preneseno v obdobju enega leta, in med največjo 15 minutno izmerjeno močjo v istem obdobju, doseženo na prevzemno-predajnem mestu. Določijo se na podlagi enačbe: T = W(letni)/P(max); če končni odjemalec ni priključen na omrežje vse leto, se desna stran enačbe pomnoži s količnikom števila dni v letu in številom dni, ko je končni odjemalec priključen; če se končni odjemalec priključi na omrežje na novo, se letne obratovalne ure določijo na podlagi pogodbenih vrednosti na letnem nivoju.

10. Kaj potrebujem za spremembo lastnika prevzemno-predajnega mesta (imetnika soglasja za priključitev) ali plačnika v primeru ločenega računa za uporabo omrežja?

Vsako spremembo na  prevzemno-predajnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti v osmih dneh od nastale spremembe  izvajalcu distribucije. Za spremembo lastnika ali plačnika je potreben uradno veljavni dokument o lastništvu nepremičnine (kopijo kupoprodajne ali druge pogodbe, overjene pri notarju in prijavljene na pristojnem davčnem uradu za odmero davka na promet nepremičnin, sklep sodišča o dedovanju ali zemljiškoknjižni izpisek ), davčna številka  in stanje števca ob primopredaji odjemnega mesta. V primeru, če plačnik ni tudi lastnik, opravi to spremembo lastnik, ki je solidarno odgovoren za plačilo nastalih stroškov uporabe omrežja na svojem odjemnem mestu, kar potrdi z izpolnitvijo ustreznega obrazca. (91. čl. Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur. l. RS 126, 31. 12. 2007). Pred spremembo lastnika ali plačnika prevzemno-predajnega  mesta morajo biti vse obveznosti iz naslova uporabe omrežja poravnane. Novi uporabnik mora pred spremembo z izvajalcem distribucije skleniti pogodbo o dostopu do omrežja. Do sklenitve pogodbe o dostopu z novim uporabnikom, je za plačilo stroškov uporabe omrežja odgovoren prejšnji uporabnik.

11. Kako si lahko znižamo stroške nakupa električne energije pri strukturi cenika VT-MT pri energiji in uporabi omrežja?

Glede na obstoječi tarifni sistem je cena elektrike najcenejša v času manjše tarife, to je v delavnikih med 22.00 in 06.00 uro naslednjega dne ter vse sobote in nedelje. Če ima vaše podjetje možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, je to najlažji način znižanja stroškov podjetja za električno energijo. To velja za zniževanje stroškov pri energiji in  uporabi omrežja. Pri strošku  uporabe omrežja pa ima vpliv tudi dosežena konica, ki naj bo čim nižja. To pa pomeni, da morate izničiti faktor istočasnosti obratovanja strojev oz., da velikih porabnikov ne vklapljate istočasno. Konica se meri v 15 minutnih intervalih.

12. Kakšna so časovna obdobja trajanja VT, MT?

VT - Večja dnevna tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 6. do 22. ure.
MT
- Manjša tarifa je tarifa, ki jo dvotarifni števec beleži vsak delavnik od 22. do 6. ure naslednjega dne ter vsako soboto, nedeljo in dela prost dan od 0. do 24. ure.
KT – ure KT (konična tarifa) so izključno v časih VT, vendar le ob delavnikih od ponedeljka do petka , in trajajo:v VS (visoka sezona) 6 ur dnevno,v NS (nizka sezona) 4 ure dnevno.
Ure KT so opredeljene na temelju doseženih obremenitev v zadnjem 12 mesečnem obdobju in jih določi in objavi Upravljalec prenosnega omrežja ELEKTRO SLOVENIJA, d.o.o.
ET
- Enotna tarifa je tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 00. do 24. ure.

V kolikor odjemalec nima nameščene primerne krmilne naprave, se mu čas MT obračunava glede na sončno uro, ter glede na sposobnost dnevne, tedenske in letne nastavitve krmilne naprave.

13. Kaj naredim, če stikalna ura ne deluje?

Če uporabnik ugotovi, da stikalna ura, ki krmili njegov dvotarifni števec, ne deluje, prehiteva ali zaostaja več kot eno uro od srednjeevropskega časa oziroma zimskega ali letnega časa, nas je dolžan o tem obvestiti.

Za vas smo na voljo na telefonski številki klicnega centra, in sicer  080 30 19, kjer vas bo operater prevezal z nadzorništvom, ki pokriva vaše področje.

14. Kaj naredim ob poškodbi ali izgubi merilnih ali krmilnih naprav?

Imetnik soglasja za priključitev in odjemalec (če to ni hkrati tudi imetnik soglasja) sta dolžna obvestiti  izvajalca distribucije takoj, ko ugotovita poškodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali komunikacijskih naprav, odstranitev varnostne plombe ali poškodbe merilno-priključnih omaric, nameščenih pri uporabniku (62. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije, Ur. list RS 126/2007).

Za vas smo na voljo na telefonski števili v Službi za uporabnike omrežja, in sicer
04 20 83 222/za gospodinjstva ter 04 20 83-687/ za poslovni odjem,
in sicer vsak delovnik med 7.30 in 14.00 uro, ob sredah do 16.00 ure, v petkih pa do
13.00 ure.

15. Ugotovil/-a sem, da stikalna ura ob praznikih (dela prostih dneh) nima možnosti preklopa na manjšo tarifo MT. Kako preklopim na manjšo tarifo?
Na željo uporabnika se lahko vgradi elektronski števec ali stikalna ura, ki ima že vgrajen preklop tarife tudi ob praznikih. Uporabnik v tem primeru krije stroške nakupa števca ali ustrezne stikalne ure, prevozne stroške in stroške dela monterja.

V naslednjih nekaj letih se  predvideva zamenjava indukcijskih števcev z elektronskimi na celotnem področju Gorenjske. V tem primeru uporabnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov.

16. Kje lahko dobim informacije o planiranih odklopih?

Informacije o planiranih odklopih zaradi vzdrževalnih del objavljamo v skladu z zakonodajo preko radijskih postaj, na voljo so tudi na telefonski številki klicnega centra 080 30 19 in na spletni strani.

V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora izvajalec distribucije o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

17. V bodoče nameravam povečati / zmanjšati porabo električne energije. Kako lahko spremenim višino obrokov?

Če se vam med obračunskim obdobjem bistveno spremenijo okoliščine, ki vplivajo na količino odjema električne energije, lahko uporabnik zahteva spremembo višino obrokov pisno, osebno, na brezplačni telefonski številki splošnih informacij ali na klicnem centru Elektro Gorenjska Prodaja 080 22 04.

18. Kako imam lahko pregled nad porabo električne energije?

Proizvajalci električne energije in odjemalci, ki prejemate ločen račun za uporabo omrežja in prispevke, lahko porabo električne energije spremljate preko spletne aplikacije Moj EG račun, ki je objavljena na naši spletni strani.  

Portal Moj EG račun je nova spletna aplikacija Elektra Gorenjska, kjer smo združili elektronske storitve, ki smo jih do sedaj ponujali preko spletnih aplikacij »SEP2Report.NET« in »eStoritve«. Portal Moj EG račun je namenjen proizvajalcem električne energije (lastniki elektrarn) in odjemalcem, ki od Elektra Gorenjska d. d. prejemajo ločen račun za uporabo omrežja in prispevke.

Opozorilo: Portal Moj EG račun NI namenjen odjemalcem s skupnimi bremenitvami (gospodinjski odjemalci itd.), ti lahko z informacijami o svojem odjemnem mestu (vnos mesečnega stanja števca, pregled porabe itd.) upravljajo preko portala svojega dobavitelja (odjemalci Elektro Gorenjska Prodaja do informacij dostopate preko portala MOJ EGP).

Na portalu Moj EG račun trenutno lahko:

 • spremljate dnevno ali mesečno porabo/proizvodnjo električne energije na vašem odjemnem mestu,
 • vnašate mesečno stanje števca za porabljeno električno energijo,
 • dostopate do arhiva stanj za porabljeno/proizvedeno električno energijo.

19. Kaj potrebujem, da lahko uredim spremembo plačnika / lastnika na merilnem mestu v primeru računa za električno energijo ali skupnega računa za električno energijo in uporabo omrežja? 

Vsako spremembo na odjemnem mestu je odjemalec dolžan sporočiti svojemu dobavitelju v osmih dneh od nastale spremembe. Za navedeno spremembo potrebuje dobavitelj naslednje:

 • izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
 • stanje števca ob primopredaji;
 • davčno številko.

Pred spremembo lastnika ali plačnika odjemnega mesta morajo biti vse obveznosti na odjemnem mestu poravnane.

Z novim plačnikom  dobavitelj nato sklene novo pogodbo o dobavi električne energije. V primeru, da lastnik in plačnik nista ista oseba, mora lastnik podpisati dokument »Soglasje za spremembo poslovnega partnerja - plačnika«. Če dobavitelj ne zastopa uporabnika pri izvajalcu distribucije v postopkih dostopa do omrežja (ločeni računi za energijo in uporabo omrežja), mora uporabnik z izvajalcem distribucije pred spremembo skleniti še pogodbo o dostopu. V primeru pooblastila (skupni računi za električno energijo in uporabo omrežja), pogodbo o dostopu z izvajalcem distribucije sklene dobavitelj. Sprememba uporabnika je veljavna, ko sta sklenjeni obe navedeni pogodbi. Do veljavne spremembe je za stroške električne energije in uporabe omrežja odgovoren prejšnji uporabnik.  

20. Kaj moram storiti, če želim na obstoječem merilnem mestu gospodinjskega odjema izvajati pridobitno dejavnost?

Še preden odjemalec prične z dejavnostjo, mora o tem obvestiti Elektro Gorenjska, Službo za uporabnike omrežja. Pridobiti si morate novo soglasje za priključitev za ostali odjem in skleniti novo pogodbo o priključitvi z izvajalcem distribucije, v gospodinjstvu pa urediti ločeno merilno mesto za dejavnost. Potrebna je tudi nova pogodba o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem elektrike in nova pogodba o dostopu do omrežja, ki jo uredi izbrani dobavitelj elektrike. Sprememba je izvedena po izpolnitvi vseh pogojev iz soglasja za priključitev in pogodbe o priključitvi.

21. Menimo da naš števec ne deluje pravilno, kaj lahko storimo?

Osnovno delovanje števca lahko preverite tako, da izklopite vse porabnike oziroma odklopite stikalo v električni razdelilni omarici v objektu. Števec takrat ne sme prikazovati nobene porabe. V primeru mehanskega (indukcijskega)  števca to pomeni, da se kolut ne  sme vrteti, pri elektronskem števcu pa svetlobni indikator (led dioda) ne sme utripati. V kolikor smatrate, da števec ne meri pravilno vam svetujemo, da pokličete na pristojno krajevno nadzorništvo in se dogovorite za čas pregleda priključka oziroma zamenjavo števca. Ob pregledu in morebitni zamenjavi števca se izvede A- test odstranjenega števca. V kolikor se izkaže, da je števec pravilno beležil porabljeno električno energijo prevozne stroške, stroške dela in stroške A-testa krije uporabnik v nasprotnem primeru pa Elektro Gorenjska- distributer.

22. Kako ravnamo ob prekinitvi dobave električne energije?

Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati kot da so pod napetostjo.

Prekinitev dobave sporočite na tel. št. klicnega centra za prijavo napak, in sicer 080 30 19. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter številka merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo.

V primeru prekinitve  distribucije električne energije zaradi  prekinitve pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnani ter je pogodba o dobavi električne energije spet veljavna. V primeru prekinitve distribucije zaradi neplačila uporabe omrežja, je ponovne priklop možen po plačilu zapadlih obveznosti in stroškov odklopa in ponovnega priklopa.

23. Kam se obrnem po pomoč, če mi odpove glavna varovalka? Kje dobim dežurnega električarja?

Obrnite se na naš klicni center za prijavo napak: 080 30 19, ki vas bo prevezal s krajevnim nadzorništvom, ki pokriva vaše področje. V primer, da pride do okvare izven delovnega časa, prav tako pokličete klicni center za prijavo napak 080 30 19, kjer vas bo elektronska tajnica vodila do izbire vašega krajevnega nadzorništva in vzpostavila stik z dežurnim električarjem.

24. Nameščen imam števec, ki omogoča daljinsko odčitavanje, zakaj še nimam obračuna po dejanskem stanju števca?

Daljinsko odčitavanje odjemalcev pod 43 kW obračunske moči se izvaja na zaključenih področjih posameznih transformatorskih postaj. Daljinsko odčitavanje še ni izvedeno, ker na tem področju še niso zamenjani vsi števci z elektronskimi, ki omogočajo daljinsko odbiranje. Zamenjava števcev pri vseh odjemalcih se izvaja postopoma in bo predvidoma v naslednjih nekaj letih izvedena na celotnem področju Elektro Gorenjska.

25. Kaj na računu predstavlja »doplačilo iz prejšnjega obračunskega obdobja«?

Vsak obračun pomeni zaključek nekega obračunskega obdobja in začetek novega. Postavka »doplačilo iz prejšnjega obračunskega obdobja« ne pomeni dolga ampak predstavlja znesek, ki se je prenesel iz prejšnjega obračunskega obdobja. V primeru, da je bil ta znesek poravnan, je le to vidno na prikazu prejetih plačil na desni strani.

Ker je plačilo za ta znesek bilo v tekočem (novem) obračunskem obdobju smo za korektni izračun dolžni upoštevati tudi višino te bremenitve kot postavko »doplačilo iz prejšnjega obračunskega obdobja«.

26. Kako odčitam »digitalni« števec? Kaj pomenijo oznake na tem števcu?

Navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani.

27. Na položnici za električno energijo so podatki mojih staršev, ki so pokojni. Glede na moje redno plačevanje nimam pomislekov glede spremembe, saj do sedaj ni bilo še nič sporno. Kako lahko uredim zadevo?

Za korektnost podatkov na položnici mora poskrbeti  uporabnik sam. Zakonsko je dolžan vsako spremembo na merilnem mestu javiti izvajalcu distribucije (ali dobavitelju kot svojemu pooblaščencu, ki spremembo prenese naprej izvajalcu distribucije) v roku osmih dni. Spremembo lahko opravite brezplačno. V izogib morebitnim nepotrebnim zapletom vas pozivamo, da spremembo čim prej uredite, saj bo le tako naš in vaš poslovni odnos korekten in transparenten.

Za navedeno spremembo potrebujemo naslednje:

 • izpis iz zemljiške knjige ali kopijo kupoprodajne pogodbe ali kopijo najemne pogodbe ali sklep sodišča o dedovanju;
 • davčno številko;
 • sanje števca ob spremembi.

Z vami bomo nato sklenili novo pogodbo o dobavi električne energije in na podlagi tega še pogodbo o dostopu. Za vas smo na voljo na brezplačni telefonski števili klicnega centra 080 22 04, prav tako na elektronskem naslon {b/hptqpejoktuwbAfh.qspebkb/tj.

28. Koliko znaša strošek prehoda merjenja iz enotarifnega na dvotarifno merjenje oz. obratno?

Strošek prehoda merjenja iz dvotarifnega na enotarifno merjenje vključuje prevozne stroške in stroške dela monterja na terenu. 

29. Kako do izvedbe elektroenergetskih objektov in pripadajoče infrastrukture po izdanem soglasju za priključitev ?

Po izdanem soglasju za priključitev vam na osnovi vašega povpraševanja in eventualno potrebnega ogleda, pripravimo ponudbo za izvedbo predmetnih del. V kolikor se naročnik strinja s ponudbo, se na osnovi naročila (za fizične osebe-potrjena ponudba, za pravne osebe – naročilnica ali pogodba), pristopi k izvedbi del.  Za vse ostale podrobnosti in informacije se lahko obrnete na OE Distribucijsko omrežje, Služba za izvajanje vzdrževanja in gradenj, tel. (04) 2083 195 ali na naslovu:
hsbeokfAfmflusp.hpsfoktlb/tj.

30. Na koga se lahko obrnem za sklenitev pogodbe o vzdrževanju električnega priključka ali transformatorske postaje?

V kolikor ste lastnik elektroenergetskih objektov in postrojev ter želite skleniti pogodbo o rednem vzdrževanju le teh, se za vse podrobnosti in informacije  lahko obrnete na OE Distribucijsko omrežje, Služba za izvajanje vzdrževanja in gradenj, tel. (04) 2083 195 ali na naslovu: hsbeokfAfmflusp.hpsfoktlb/tj