Politika kakovosti

Elektro Gorenjska je nosilec treh standardov kakovosti v Sloveniji, ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Prejeli smo tudi več priznanj in diplom v procesih poslovne odličnosti (PRSPO).

V Elektru Gorenjska od leta 2002, ko smo formalno pridobili certifikat kakovosti ISO 9001, sistematično vpeljujemo nove standarde in poslovne modele ter obnavljamo (certificiramo) obstoječe. Politika kakovosti in poslovna odličnost sta v Elektru Gorenjska namreč vpeti v vse poslovne procese, ki so usmerjeni v pravilen odnos s končnimi odjemalci, zaposlenimi, okoljem in lastniki.

Cilj Elektra Gorenjska je postati odlična organizacija, ki bo uspešno konkurirala na mednarodnem nivoju. Sistemi kakovosti, ki so vpeljani v podjetju in prejeti standardi kakovosti niso le formalizirani postopki preverjanja delovanja, podjetju omogočajo iskati optimalne poslovne rešitve in dosegati odlične rezultate pri urejenosti poslovanja, uspešnosti, učinkovitosti, konkurenčnosti, ugledu podjetja, zadovoljstvu zaposlenih in lastnikov, odgovornemu ravnanju z okoljem tudi dolgoročno.

S politiko kakovosti, ki je del poslovne politike, se vodstvo podjetja zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje v skladu s strateškimi usmeritvami. Pri tem bo uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju zaposlenih in okolja ter k stalnemu vlaganju v zaposlene in izboljševanju poslovnih procesov.

Dolgoročni cilji na področju integriranega sistema vodenja kakovosti (iSVK), ki so hkrati temelji uresničevanja politike kakovosti, so tako:

 • Skrb za ustrezno načrtovanje poslovanja in trajnostni razvoj podjetja.
 • Kakovost načrtujejo in uresničujejo vsi zaposleni. Vsak zaposlen je odgovoren za kakovost svojega dela, s katerim posledično vpliva na poslovni videz družbe.
 • Uresničevanje kakovosti poslovanja, ki je naravnano k zmanjševanju stroškov poslovanja ob istočasni visoki profesionalni stopnji opravljanja dejavnosti.
 • Vodstvo omogoča pogoje in načine za vzpostavitev in vzdrževanja sistema kakovosti tako, da zagotavlja njegovo neprestano rast.
 • Skrb za stalno izboljševanje vseh področij iSVK-ja, kot so: kakovostno vodenje (SVK), obvladovanje tveganj (OT), odgovorno ravnanje z okoljem (SRO), varnost in zdravje pri delu (VZD) ter področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih (DPP).
 • Skrb za stalno informiranje zaposlenih, njihovo usposabljanje ter dviganje njihove motivacije, kar posledično vodi k večji pripadnosti zaposlenih do podjetja in njihovem zadovoljstvu.

Kronološki pregled prejetih standardov:

 • Leto 2002 - certifikat ISO 9001, sistem vodenja kakovosti
 • Leto 2006 - certifikat ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem
 • Leto 2007 - OHSAS 18001, sistem varnosti in zdravja pri delu
 • Leto 2011 - osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
 • Leto 2012 - najvišje državno priznanje Poslovna odličnost (PRSPO
 • Leto 2014 - certifikat Bonitetna odličnost 2013