Politika kakovosti

S politiko kakovosti, ki je del poslovne politike se vodstvo podjetja zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in dosegalo postavljene cilje v skladu s strateškimi usmeritvami. Pri tem bo uveljavljalo kulturo podjetja, ki temelji na kakovosti, obvladovanju tveganj, varovanju informacij, varovanju zaposlenih in okolja, vlaganju v zaposlene, zagotavljanju njihove zavzetosti in njihovega zadovoljstva preko načel usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ter navsezadnje zavezanosti k nenehnemu izboljševanju.

Politiko kakovosti uresničujemo z vizijo doseganja postavljenih temeljnih dolgoročnih ciljev integriranega sistema kakovosti (iSVK):
- skrb za ustrezno načrtovanje poslovanja in trajnostni razvoj podjetja.
- kakovost načrtujejo in uresničujejo vsi zaposleni. Vsak zaposlen je odgovoren za kakovost svojega dela, s katerim posledično vpliva na poslovni videz družbe.
- uresničevanje kakovosti poslovanja, ki je naravnano k zmanjševanju stroškov poslovanja ob istočasni visoki profesionalni stopnji opravljanja dejavnosti.
- vodstvo omogoča pogoje in načine za vzpostavitev in vzdrževanja sistema kakovosti tako, da zagotavlja njegovo neprestano rast.
- skrb za stalno izboljševanje vseh področij iSVK-ja, kot so: kakovostno vodenje (SVK), obvladovanje tveganj (OT), odgovorno ravnanje z okoljem (SRO), varnost in zdravje pri delu (VZD), varnost informacij (SVI) ter področje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih (DPP).
- skrb za stalno informiranje zaposlenih, njihovo usposabljanje ter dviganje njihove motivacije, kar posledično vodi k večji pripadnosti zaposlenih do podjetja in njihovem zadovoljstvu.

Skladnost delovanja iSVK preverjamo poleg notranjih in zunanjih presoj še z:
- ugotavljanjem stanja trenda kakovosti poslovnih procesov s pomočjo poročil izvršnih direktorjev OE, ki jih posredujejo svetovalki uprave za kakovost;
- kvartalnih poročil skrbnice iSVK o doseganju rezultatov kakovosti poslovnih procesov, ki se odražajo kot zapisniki SVK za obravnavano obdobje;
- poročil, ki podajajo stanja na področjih prepoznanih tveganj;
- spremljanja ključnih kazalnikov (tudi tedensko), ki se v primeru večjih odstopanj sprotno obravnavajo;
- nenehnega spremljanja izvajanja in uspešnosti procesov, kjer skrbniki procesov redno poročajo njihovim nadrejenim, rezultati pa se obravnavajo na sestankih vodij služb posameznih OE.

Kronološki pregled prejetih standardov:

  • Leto 2002 - certifikat ISO 9001, sistem vodenja kakovosti
  • Leto 2006 - certifikat ISO 14001, sistem ravnanja z okoljem
  • Leto 2007 - OHSAS 18001, sistem varnosti in zdravja pri delu
  • Leto 2011 - osnovni certifikat Družini prijazno podjetje
  • Leto 2012 - najvišje državno priznanje Poslovna odličnost (PRSPO
  • Leto 2014 - certifikat Bonitetna odličnost 2013