Investitor

Osebna izkaznica investitorja

Polno ime podjetja: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Skrajšano ime podjetja: Elektro Gorenjska, d.d.
Sedež: Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 KRANJ
Telefon: 04/2083-000
Faks:04/2083-600
spletni naslov: www.elektro-gorenjska.si
e-naslov: info@elektro-gorenjska.si  
Matična številka: 5175348
Identifikacijska številka: SI20389264
Šifra dejavnosti: 35.130 distribucija električne energije
Številka vpisa v sodni register: 1/00259/00
Datum vpisa v sodni register: 27. 1. 1998
Število delnic na dan 15.7.2014 17.286.376
Osnovni kapital: 71.898.060,69 EUR
Predsednik uprave: mag. Bojan Luskovec
Predsednik nadzornega sveta: Samo Logar 

Ostali partnerji, ki  sodelujejo na projektu izgradnje daljnovoda med Železniki in Bohinjem za električno energijo, so:

  • Občina Bohinj, vodenje postopka za pridobitev medobčinskega lokacijskega načrta
  • Domplan, d.d., Bleiweisova 14, Kranj
  • IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana
  • Elektroinštitut Milan Vidmar, inštitut za elektrogospodarstvo in elektroindustrijo, Hajdrihova 2, Ljubljana
  • Marbo, d.o.o., Središka ulica 4, Ljubljana